แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1. เพศ *
2.อายุ *
3.โรงเรียน
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความเข้าใจ/การนำไปใช้
1. ด้านวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนและตรงประเด็น
1.2ใช้ภาษาได้เหมาะสมและเข้าใจง่าย
1.3เอกสารประกอบคำบรรยายเหมาะสม
1.4การตอบคำถามของวิทยากรชัดเจนเข้าใจได้
2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์ โสตทัสนูปกรณ์
2.3 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการอบรม
2.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
3.ด้านความรู้ความเข้าใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนการอบรม
3.2 ความรู้ความเข้าใจ หลังการอบรม
4. ด้านการนำไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.2 สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy