2017_ I Runda Can-am Travel / 1st Round of Can-am Travel, Stężnica 21-23.04.2017

Do CAN-AM TRAVEL może zgłosić się każdy posiadacz quada z homologacją dowolnej marki oraz uprawnieniami do poruszania się tego typu pojazdem po drogach publicznych. Szczególnie mile widziani są członkowie rodzin zawodników startujących w Przeprawowych Mistrzostwach i Pucharze Polski ATV PZM 4x4 Terenowiec, którzy tak naprawdę stanowili inspirację dla organizatorów. Uczestnikami będą opiekować się doświadczeni przewodnicy, którzy pokażą i zarazem opowiedzą historie zwiedzanych miejsc. Wezmą oni również udział w uroczystej biesiadzie wspólnie ze wszystkimi zawodnikami i gośćmi rajdów.

W przypadku posiadania rejestracji pojazdu, jako pojazd 2-osobowy, istnieje możliwość zgłoszenia udziału 2-osobowej załogi, a pasażerem może być osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat.
W przypadku zgłoszenia pasażera w wieku poniżej 16 lat udział jest możliwy pod warunkiem, że osoba kierująca pojazdem jest rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej w załodze. Wszystkie dokumenty (skan: dowód rej, polisa OC, dokumenty tożsamości) muszą być przesłane do biura ATV Polska wraz ze zgłoszeniem w celu akceptacji udziału w klasie CAN-AM TRAVEL.

Uczestników CAN-AM TRAVEL obowiązują Regulaminy Przeprawowego Pucharu Polski ATV PZM 4x4 Terenowiec 2017, dostępne są w Kalendarzu Imprez ATV Polska
http://atvpolska.pl/i-runda-przeprawowych-mistrzostw-polski-i-pucharu-polski-atv-pzm-4x4-terenowiec-1.html

Klasa CAN-AM TRAVEL zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się minimum 14 pojazdów na 30 dni przed rozpoczęciem zawodów. Na każdą rundę będzie wyznaczony limit ilości pojazdów wyczerpujący możliwości tras i tylko taka ilość uczestników zostanie zakwalifikowana. Uczestnicy CAN-AM TRAVEL otrzymają program składający się z trasy objazdowej z agendą zwiedzania, konkurencji polegającej na identyfikacji punktów foto, posiłku na trasie, oraz odwiedzenia miejsc, gdzie będzie można obserwować zawodników biorących udział w rywalizacji. Trasa objazdowa przebiegać będzie w większości po drogach szutrowych, a w przypadku braku innej możliwości, dojazdu także po drogach utwardzonych.

Wpisowe dla CAN-AM TRAVEL:
750zł / osoba
Załoga 2-osobowa ATV/UTV 1200 zł

Bankiet osoba towarzysząca: 120 zł


UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!
Raiffeisen Bank Polska S.A.
02 1750 0012 0000 0000 3617 4568

Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców-ATV Polska
Pl. Szczepański 8, kod 31-011 Kraków


Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu opublikowanego na stronie www.atvpolska.pl oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z CAN-AM TRAVEL dla celów marketingowych ATV Polska, a także dla potrzeb niezbędnych do realizacji rajdu przez Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku O Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAN-AM TRAVEL aims to popularize the tourism field using quads, show close high-level competitors participating in Cross-over Cup and the Polish Championships, discuss the principles of competition on routes cross-over rallies, promotion of tourist village, which held rallies, Spending time in the field and show examples of how to use nature without interfering with other tourists.

The CAN-AM TRAVEL allowed to attend any brand of vehicle ATV / UTV having the original exhaust system.

Driving takes place according to the schedule for each round in groups with a guide / instructor.

Participants CAN-AM TRAVEL will receive a program consisting of a traveling route of the sightseeing agenda, the competition consists in identifying photo points, meals on the route, and visit places where you can watch the riders participating in the competition. The route roadshow will run in most of the dirt roads, and in the absence of any other possibility, ride also on roads.


If you have a vehicle registration as „for 2 vehicle”, there is the opportunity to participate 2-person crew, a passenger may be a minor who is at least 16 years old.

In case of a passenger under the age of 16 participation it is possible provided that the person driving the vehicle is a parent or legal guardian of a minor in the crew. All documents (scanned: registation document, insurance policy, identity documents) must be submitted to the office of ATV Poland together with the application for acceptance of participation in class CAN-AM TRAVEL.

CAN-AM TRAVEL Class will be created with a minimum of 14 vehicles for 30 days before the start of the competition. At each round will be the number limit of vehicles exhausting the possibilities of routes and only the number of participants will be qualified for this rally.


Entry Fee

The entry fee for the CAN-AM TRAVEL:

750 PLN / per person
2 person crew ATV/UTV – 1200 PLN
The price for a banquet for accompanying persons - 120 PLN / per person

WARNING! BANK ACCOUNT NUMBER HAS CHANGED !!!
Raiffeisen Bank Polska S.A.
IBAN: PL02 1750 0012 0000 0000 3617 4568
SWIFT: RCBWPLPW
Polskie Stowarzyszenie Czterokołowcow-ATV Polska
Pl. Szczepanski 8, kod 31-011 Krakow, Poland

Sending the application constitutes acceptance of the Terms published on the www.atvpolska.pl and consent to the processing of personal data for the purpose of CAN-AM TRAVEL.

Sending the application is tantamount to consent to the processing of personal data contained in the application form for the first Round Polish CAN -AM TRAVEL for ATV Poland's marketing purposes, as well as for the needs of the rally by Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców ATV Polska (Polish ATVs Association) - (according to the Act dated 29.08.1997 on the Protection of Personal data Dz. U. No. 133, item. 883).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Tabela rozmiarów

  Captionless Image