แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพาหนะส่วนกลาง
งานยายนต์ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนที่๑ ข้อมูลผู้ขอใช้บริการรถยนต์
คณะ/หน่วยงาน *
Your answer
*๑.๑ วันที่ใช้รถ : *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลา *
Time
:
*๑.๒ ประเภทรถยนต์ *
*๑.๓ รายชื่อพนักงานขับรถกรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ *
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลแบบสำรวจระดับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานขับรถและข้อเสนอแนะ
*
1 (ต้องปรับปรุง)
2 (พอใช้)
3 (ดี)
4 (ดีมาก)
5 (ดีเด่น)
๑. พนักงานขับรถขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
๒.พนักงานขับรถ ขับรถโดยปฏิบัติตามกฎจราจร
๓.พนักงานขับรถมีความตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย
๔.กริยามารยาทของพนักงานขับรถที่ให้บริการ
๕.พนักงานขับรถมีความรู้ความชำนาญในเส้นทาง
๖.บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานขับรถ สุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม
๗.ความสะอาดภายในและภายนอกรถ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service