COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act)
Email address *
Grade *
School *
COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act)Compliance Form for Verifiable Parental Consent for Students Under Age 13 NOTE: If your student is 13/13+ you do not need to return this form COPPA (Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Khi Trực Tuyến)Mẫu về sự đồng ý của phụ huynh nếu học sinh dưới 13 tuổiLƯU Ý: Nếu con cái quý vị đúng 13 tuổi hoặc hơn, quý vị không cần điền mẫu này
Full name of your child [First and Last Name] Họ tên của con bạn [Họ và Tên] *
Parent/Guardian Full Legal Name [ First and Last] Đây là chữ ký của anh. Tên Cha mẹ và Họ *
Thưa quý phụ huynh hoặc giám hộ:Học sinh trong Học khu Manchester có quyền truy cập nhiều công cụ học tập hiệu quả, được xây dựng dựa trêntrang mạng. Muốn sử dụng các chương trình và dịch vụ này, một số thông tin giúp nhận dạng cá nhân – thôngthường là tên và địa chỉ email của học sinh - phải được cung cấp cho nhà điều hành trang mạng hoặc điều hànhứng dụng. Để giúp các nhà điều hành này tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Của Trẻ Em Khi Trực Tuyến(COPPA), Học khu Manchester phát hành thông báo và mẫu ưng thuận này để xin phụ huynh cho phép tạo tàikhoản trên trang mạng đối với tất cả trẻ em dưới 13 tuổi. Luật COPPA cho phép các trường thu thập thông tin cánhân ở mức hạn chế, nhưng học khu chỉ có thể làm như vậy khi phụ huynh hoặc giám hộ cho phép.Các công cụ học tập phổ biến dựa trên trang mạng gồm có G Suite for Education (trước đây là Google Appsfor Education), Khan Academy, i-Ready và XtraMath. Danh sách các trang web và ứng dụng được học khuphê duyệt có thể xem tại trc.mansd.org/coppa. Danh sách này có các đường dẫn nói về chính sách tôn trọngquyền riêng tư của mỗi trang mạng hoặc ứng dụng, một tài liệu mô tả những thông tin mà trang mạng hoặcứng dụng thu thập về học sinh, cách sử dụng thông tin đó, chia sẻ với ai và cách bảo vệ thông tin đó. Chúngtôi khuyên quý vị nên xem qua các chính sách này trước khi ký tên vào mẫu này. Xin lưu ý, Luật COPPAkhông áp dụng khi sử dụng internet nói chung, trường hợp này không buộc học sinh phải có tài khoản.Học khu Manchester không ủng hộ bất kỳ dịch vụ nào thu thập địa chỉ, số điện thoại hoặc số an sinh xãhội của học sinh. Các dịch vụ nào tạo điều kiện để có thêm các trang mạng của bên thứ ba liên hệ hoặctiếp thị trực tiếp với học sinh trong Học khu Manchester đều không được học khu ủng hộ.Mẫu này tạo ra sự đồng ý của quý vị cho phép Học khu Manchester cung cấp thông tin cá nhân hạn chế về concái quý vị, bao gồm tên trên khai sinh và tên khi dùng trang mạng, địa chỉ email và, trong trường hợp giới hạn,ngày sinh để xác nhận tuổi. Sự cho phép này sẽ được lưu lại trong hệ thống máy tính của học khu và sẽ cóhiệu lực cho đến khi (các) phụ huynh hoặc (các) giám hộ thu hồi. Con cái quý vị sẽ không được phép sử dụngbất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào được liệt kê tại http://trc.mansd.org/coppavà do đó, các trang mạng và ứngdụng đó sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về con cái quý vị, trừ khi và cho đến khinào quý vị đồng ý sử dụng bằng cách ký và gửi lại mẫu này. Muốn biểu lộ sự đồng ý, xin quý vị điền mẫu đơnnày và gửi qua bưu điện, máy fax, hoặc dò quét và gửi email cho trường có con quý vị.Tất cả việc sử dụng công nghệ trong các trường học ở Manchester đều được giám sát và tuân theo Chínhsách Sử Dụng Công Nghệ Có Trách Nhiệm Tại Nhà Trường. Dear Parents and Guardians: The Manchester School District provides students access to many effective web-based learning tools. In order for our students to use these programs and services, certain personal identifying information -- generally the student’s name and email address -- must be provided to the operator of the website or application. In order to assist these operators to comply with the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), theManchester School District is providing this notice and consent form seeking parental permission for the creation of web-based student accounts for all children under age 13. COPPA allows schools to consent to the collection of limited personal information on behalf of students, but we only do so when parents or guardians have given permission.Commonly used web-based learning tools include G Suite for Education (formerly Google Apps forEducation), i-Ready, and EverFi. A list of district approved websites and applications can be found http://trc.mansd.org/coppa. This list includes links to each website or application’s privacy policy, which is a document that describes what information the website or application collects about students, how it uses that information, who it shares it with and how it protects it. We recommend that you review these policies before signing this form. Please note that COPPA does not apply to general internet use that does not require a student account.The Manchester School District does not endorse any services that collect a student’s physical address, telephone number or social security number. Services that allow additional third-party sites to directly contact or market to students in the Manchester School District are not endorsed.This form constitutes your consent for Manchester School District to provide limited personal information for your student consisting of name and username, email address, and in limited cases, date of birth for confirmation of age. This permission will be recorded in the district student information system and will remain in effect until revoked by the parent(s) or guardian(s). Your child will not be allowed to use any of the websites or applications listed at trc.mansd.org/coppa, and consequently those sites and apps will not collect, use, or disclose any information about your child, unless and until you consent to such use by signing and returning this form. To provide your consent please complete this form and mail, fax, or scan and email it to your child’s school.All technology use in Manchester Schools is monitored and subject to the Responsible Use of Technology inSchools policy.
Tất cả việc sử dụng công nghệ trong các trường học ở Manchester đều được giám sát và tuân theo Chínhsách Sử Dụng Công Nghệ Có Trách Nhiệm Tại Nhà Trường. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Sau 37. Report Abuse