แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570
     แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560-2565 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศจะสิ้นสุดลงในปี 2565 จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง

     สำหรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้
              ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
              ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
              ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)
              ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570
     
     เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่าน โปรดพิจารณาและให้ความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 ส่วนที่ 2 ถึง 4

     ท่านสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อประกอบการพิจารณาและให้ความคิดเห็น ดังนี้ (https://drive.google.com/drive/folders/1-MrdqMAK78iH93WajnW5BKFNbJhh5DDF?usp=sharing)

     ทั้งนี้ ในเบื่องต้น ได้ปรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 รายละเอียดดังนี้ (https://drive.google.com/file/d/1KLChvewXNTL0C03cS6hg8r4f3nAsi1ls/view?usp=sharing)


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy