Holiadur datblygiad Nantclwyd y Dre / Nantclwyd y Dre Development Survey

Mae tŷ a gerddi hanesyddol Nantclwyd y Dre yn atyniad i ymwelwyr sy’n cael ei redeg gan Wasanaeth Treftadaeth Cyngor Sir Ddinbych. Fel rhan o brosiect parhaus i ddatblygu’r safle, byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn a’ch awgrymiadau ar sut y gallwn barhau i wella.

Nantclwyd y Dre historic house and gardens is a visitor attraction run by Denbighshire County Council Heritage Service. As part of an ongoing project to develop the site, we would love to hear your thoughts and suggestions on how we can continue to improve.

I ddiolch i chi, ar ôl i chi ddychwelyd yr holiadur hwn wedi'i gwblhau byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl i Ennill Tocyn Gardd i'r Teulu yn Nantclwyd y Dre ar gyfer tymor 2024.

As a thank you, on return of this completed questionnaire you will be entered into a draw to Win a family Garden Pass at Nantclwyd y Dre for the 2024 season. 

*Noder mai dim ond y rhai sy'n darparu cyfeiriad e-bost cyswllt fydd yn cael eu cynnwys yn y raffl wobr.

*Please note that only those who provide a contact email address will be entered into the prize draw.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Os ydych wedi ymweld â Nantclwyd y Dre, beth wnaethoch chi ei fwynhau am eich ymweliad a beth fyddai wedi gwella eich ymweliad?

If you have visited Nantclwyd y Dre, what did you enjoy about your visit and what would have improved your visit?
*
Os ydych chi'n byw yn lleol ac erioed wedi ymweld â Nantclwyd y Dre, a oes rheswm arbennig pam?

If you live locally and have never visited Nantclwyd y Dre, is there a particular reason why not?
*
A fyddech cystal â rhannu unrhyw awgrymiadau penodol ar gyfer digwyddiadau yr hoffech eu gweld yn Nantclwyd y Dre?

Please share any specific suggestions for events you would like to see at Nantclwyd y Dre?
*
Mae Nantclwyd y Dre ar agor ar hyn o bryd dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn yn ystod y tymor agored. Rhowch gylch o amgylch y dyddiau o'r wythnos y byddech yn fwyaf tebygol o ymweld â ni neu leoedd tebyg eraill.

Nantclwyd y Dre is currently open Thursday, Friday and Saturday during the open season. Please circle the days of the week you would most likely visit us or other similar places.
*
Required
Please circle where you get information about places to visit/ events in your local community? *
Required
Rhowch sylwadau isod os oes gennych unrhyw syniadau a/neu awgrymiadau eraill ar sut y gallwn ni yn Nantclwyd y Dre wella ein profiad i ymwelwyr.

Please comment below if you have any other thoughts and/or suggestions on how we at Nantclwyd y Dre can improve our visitor experience.
*

I gael eich cynnwys yn y raffl, rhowch eich cyfeiriad e-bost cyswllt.

To be entered into the draw please provide your contact email address. 

*Sylwch mai dim ond at ddiben y raffl hon y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio a byddant yn cael eu dileu wedyn. Ni fydd treftadaeth Sir Ddinbych a Gobaith Galeri, sydd wedi cynhyrchu'r arolwg hwn, yn rhannu eich manylion cyswllt ag unrhyw sefydliadau eraill. Os byddwch yn ennill, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am gael defnyddio'ch enw ar gyfryngau cymdeithasol (mae hyn yn ddewisol).

*Please note that your contact details will only be used for the purpose of this prize draw and will be deleted afterwards. Denbighshire heritage and Gobaith Galeri, who have produced this survey, will not share your contact details with any other organisations. If you win, we may request to use your name on social media (this is optional).

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy