แบบฟอร์มสมัครอบรม

การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (ธ.ค.53-ม.ค.54)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  เลือกรายการอบรมที่ต้องการ

  สามารถเลือกได้หลายรายการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ

  * ศูนย์วิทยทรัพยากร บอกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน ScienceDirect เดือน ม.ค. 54 ** บัณฑิตวิทยาลัย บอกรับการใช้งานโปรแกรม Turnitin เดือน ม.ค.54 *** ศูนย์วิทยทรัพยากร บอกรับวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มบน ProQuest Dissertation & Theses เดือน ม.ค. 54

  ฝ่ายบริการช่วยค้นคว้าวิจัย

  ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร: 0 218 2930 email: rss@car.chula.ac.th