แบบสำรวจความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ระดับการศึกษา
Clear selection
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม
ด้านเวลา
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2. การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
3. การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
Clear selection
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
4.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
5.การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
1. ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
2. จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
3. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์
4.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5.ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy