แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ข้อชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพ *
1.ด้านเวลา
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ *
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ *
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน *
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ *
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ *
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน *
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ *
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก *
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ห้องน้ำ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ *
4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ   *
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับใด *
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy