Tagasiside lasteaia riikliku õppekava tööversioonile
Austatud vastaja!
Valminud on lasteaia riikliku õppekava tööversioon, millele oodatakse tagasisidet oktoobri lõpuni. Kuna riikliku õppekava kaudu esitatakse alushariduse põhisuunad, siis on väga oluline, et selles sätestatu oleks üheselt mõistetav, tugineks tänapäevastele teadmistele lapse arengust ning oleks kooskõlas nüüdisaegse õpikäsituse ning õpetamise alusväärtustega. Selleks, et õppekava saaks võimalikult hea, on oluline, et võimalikult paljud alushariduse eksperdid (õpetajad, juhid, erispetsialistid, alushariduse valdkonna õppejõud) annaksid oma hinnangu õppekava tööversioonile ning tooksid välja õppekava parenduskohad.

Palun leidke aega alltoodud küsimustele vastamiseks, sest igaühe arvamus on oluline. Ainult oma arvamust välja öeldes saame mõjutada õppekavaarendust. Küsimustik tuleb täita ühekorraga, vahepealne vastuste salvestamine ei ole kahjuks võimalik, seepärast palun varuge aega selle küsimustiku täitmiseks (selleks, et tagasiside oleks võimalikult täpne, tuleb aega-ajalt õppekava tööversiooni uuesti tähelepanelikult lugeda). Kuna küsitlustulemuste põhjal antakse Eesti Lasteaednike Liidu poolt hinnang riikliku õppekava tööversioonile ning tehakse ettepanekud selle muutmiseks või täiendamiseks, siis on oluline, et Teie arvamus jõuaks meieni hiljemalt 25. oktoobriks - nii jääb meil aega ka kokkuvõtete tegemiseks. Kokkuvõte küsitlustulemustest esitatakse ka Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Petersonile.
Kui Teil tekib küsimustiku täitmisega seonduvalt küsimusi, siis võite kirjutada aadressil maire.tuul@tlu.ee, Maria.Jurimae@ut.ee, sarapuuevelin@gmail.com või jaana.koger@tera.tartu.ee.

Ette tänades
ELAL meeskond
I ÕPPEKAVA NIMETUS, ÜLDINE KONTSEPTSIOON JA STRUKTUUR
1. Riikliku õppekava tööversiooni nimetus on praegu „Lasteaia riiklik õppekava“.
Clear selection
Kui arvate, et dokumendi nimetust tuleks kindlasti muuta, siis milline on Teie ettepanek?
2. Järgnevalt on esitatud erinevad väited riikliku õppekava tööversiooni ülesehituse ja peatükkide vajalikkuse ning selguse kohta. Palun märkige, kuivõrd Te nõustute nende väidetega.
1. Ei nõustu
2. Pigem ei nõustu
3. Nii ja naa
4. Pigem nõustun
5. Nõustun
1. Õppekava on terviklik dokument
2. Kõik õppekavas toodud peatükid on vajalikud
3. Õppekava peatükid on loogilises järjestuses
4. Õppekavas esitatu on üheselt mõistetav
5. Õppekava on lihtne lugeda
6. Õppekavas on esitatud vaid olulist informatsiooni
7. Õppekavas on kasutatud alushariduse valdkonna terminoloogiat
8. Õppekavas kasutatud mõisted on mulle arusaadavad
9. Õppekava on keeleliselt korrektne
10. Õppekava on kooskõlas uuenenud õpikäsitusega (laps on aktiivne õppija, kes on kaasatud ka õppetegevuste kavandamisse, õpetaja on oma ala professionaal, kes ei vaja täpseid ettekirjutusi)
11. Õppekava on kooskõlas Euroopa suundumustega alushariduse valdkonnas
Clear selection
3. Teie kommentaarid ja ettepanekud õppekava kontseptsiooni ja ülesehituse kohta
II HINNANG ÕPPEKAVA ÜLDOSALE
4. Järgnevalt on esitatud erinevad väited riikliku õppekava üldosa kohta. Palun märkige, kuivõrd Te nõustute nende väidetega. Õppekava üldosa:
1. Ei nõustu
2. Pigem ei nõustu
3. Nii ja naa
4. Pigem nõustun
5. Nõustun
1) on loogilise ülesehitusega
2) kannab selget sõnumit
3) on hästi mõistetav
4) sisaldab vaid olulist informatsiooni
5) põhineb tänapäevasel teabel lapse arengust
6) on hästi kooskõlas nüüdisaegse õpikäsitusega
7) annab hea ülevaate õppekava aluseks olevast õpikäsitusest
8) annab hea ülevaate lasteaia õppekava koostamise põhimõtetest
Clear selection
4.1 Teie kommentaarid:
5. Kui rahul olete õppekava üldosaga?
Ei ole üldse rahul
Olen väga rahul
Clear selection
5.1 Palun selgitage oma rahulolu/rahulolematust
III HINNANG SISUVALDKONDADE KAVADELE
6. Järgnevalt on esitatud erinevad väited õppekava jaotise "Sisuvaldkondade kavad" kohta. Palun märkige, kuivõrd Te nõustute nende väidetega.
1. Ei nõustu
2. Pigem ei nõustu
3. Nii ja naa
4. Pigem nõustun
5. Nõustun
1. Õppesisu jaotus valdkondadesse on loogiline
2. Valdkondade eesmärgid on selgelt sõnastatud
3. Valdkondade eesmärkide sõnastus on kooskõlas nüüdisaegse õpikäsitusega
4. Valdkondades sõnastatud eesmärgid on lastele eakohased.
5. Pean vajalikuks konkreetsete õppeteemade ja mõistete esitamist õppevaldkondades
6. Pean vajalikuks eesti keele osas konkreetsete ettelugemis-, vestlus- ja jutustamisteemade väljatoomist
7. Pean vajalikuks muusika osas konkreetsete laulude väljatoomist
8. Saan aru, miks on eeldatavad tulemused välja toodud 5aastastele ja 6-7aastastele lastele
9. Esitatud eeldatavad tulemused on lastele eakohased
10. Pean vajalikuks, et igas valdkonnas on eraldi selgitatud õppekeskkondi
11. Pean vajalikuks lõimingu võimaluste selgitamist igas valdkonnas
12. Pean vajalikuks iga valdkonna juures seletuskirja esitamist
Clear selection
6.1 Teie kommentaarid:
7. Kui rahul olete õppekava osaga "Sisuvaldkondade kavad"?
Ei ole üldse rahul
Olen väga rahul
Clear selection
7.1 Palun selgitage oma rahulolu/rahulolematust
IV HINNANG KÕNE ARENGUT, MÄNGU JA KÕLBELIST ARENGUT PUUDUTAVATELE OSADELE ÕPPEKAVAS
8. Kui vajalikuks peate, et et riiklikus õppekavas oleksid eraldi peatükkidena ...
1. Üldse ei pea vajalikuks
2. Pigem ei pea vajalikuks
3. Nii ja naa
4. Pigem pean vajalikuks
5. Pean väga vajalikuks
1) lapse kõne areng, selle etapid ja koolivalmiduse kujunemine?
2) mäng?
3) ühiste alusväärtuste loomine ja kõlbeline kasvatus?
Clear selection
8.1 Teie kommentaarid:
9. Kui rahul olete peatüki "Lapse kõne areng, selle etapid ja koolivalmiduse kujunemine" sisuga?
Ei ole üldse rahul
Olen väga rahul
Clear selection
9.1 Palun selgitage oma rahulolu/rahulolematust
10. Kui rahul olete peatüki "Mäng" sisuga?
Ei ole üldse rahul
Olen väga rahul
Clear selection
10.1 Palun selgitage oma rahulolu/rahulolematust
11. Kui rahul olete peatüki "Ühiste alusväärtuste loomine ja kõlbeline kasvatus" sisuga?
Ei ole üldse rahul
Olen väga rahul
Clear selection
11.1 Palun selgitage oma rahulolu/rahulolematust
V ÜLDHINNANG LASTEAIA RIIKLIKU ÕPPEKAVA TÖÖVERSIOONILE
12. Palun andke üldhinnang lasteaia riikliku õppekava tööversioonile. Õppekava tööversioon on:
Clear selection
13. Eelmisel õppeaastal käis koos alushariduse spetsialistidest (praktikud, erialaliitude esindajad, ülikoolide õppejõud jt alusharidusega seotud isikud) koosnev riikliku õppekava muutmise eelnõu väljatöötamise ekspertgrupp, kes andis soovitused õppekava muutmiseks. Kas sooviksite, et see dokument:
Clear selection
Põhjendage oma vastust
14. Teie üldised kommentaarid ja ettepanekud seoses lasteaia riikliku õppekava tööversiooniga
VI TEIE OOTUSED RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE
15. Missugusele õpikäsitusele peaks tuginema riiklik õppekava?
Täiskasvanust lähtuvale
Lapsest lähtuvale
Clear selection
16. Mis peaks riiklikus õppekavas olema põhifookuses?
Konkreetsed õpitulemused
Õppeprotsess
Clear selection
17. Heas riiklikus õppekavas:
on ette antud käsitletavad teemad
ei ole ette antud käsitletavaid teemasid
Clear selection
18. Heas riiklikus õppekavas:
on õpetajale antud täpsed juhised õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks
jäetakse õpetajale õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel vabadus
Clear selection
19. Teie hinnangul lasteaiaõpetajad:
vajavad detailset riiklikku õppekava, kus peale saavutatavate eesmärkide on ära toodud õppesisu, -meetodid ja juhised õppetegevuse korraldamiseks
ei vaja detailset riiklikku õppekava, piisab kui ette on antud saavutatavad eesmärgid ning kättesaadavad on soovituslikud juhendmaterjalid
Clear selection
20. Te ise eelistate:
mahukamat riiklikku õppekava, milles on kõik õpetajale vajalik info ühes kohas koos
lühikest ja konkreetset riiklikku õppekava, milles on välja toodud vaid üldised suunised, detailsem info võiks olla pigem soovituslikes käsiraamatutes
Clear selection
21. Teie hinnangul peaks riikliku õppekava loomise aluseks olema arusaam õpetajast kui ...
etteantud programmi täitjast
oma ala eksperdist
Clear selection
22. Teie hinnangul peaks riikliku õppekava loomise aluseks olema arusaam lapsest kui ...
ettemääratud õppesisu omandajast
aktiivsest õppijast, kes on võimeline tegema ka oma õppimist puudutavaid eakohaseid otsuseid
Clear selection
23. Mäng lasteaias peaks olema eelkõige...
õpetaja poolt juhitud õppemäng
laste vabamäng
Clear selection
24. Teie hinnangul peaks õppe- ja kasvatustegevus lasteaias lähtuma pigem
riiklikult etteantud õppesisust
laste huvist
Clear selection
25. Lasteaia poolt lastele huvitegevuse pakkumine võiks olla
võimalus
riiklikult etteantud kohustus
Clear selection
26. Teie hinnangul peaks ...
riiklikus õppekavas olema täpselt määratletud õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine (viis, periood)
õppe- ja kasvatustegevuste kavandamise viis ja periood jääma otsustamiseks lasteaia tasandil
Clear selection
27. Millises ulatuses võiks alushariduse riikliku õppekava loomisprotsessis osaleda
1. Nemad ei peaks omama mingit otsustusõigust õppekava sisu osas
2. Nad võiksid osaleda valmisdokumentide tagasisidestamisel
3. Nad (nende esindajad) võiksid osaleda töögrupis
4. Nad (nende esindajad) peaksid osalema töögrupis
5. Nad (nende) esindajad peaksid kandma põhivastutust õppekava arenduses
1) valdkonna praktikud (lasteaiaõpetajad, juhid)
2) valdkonna teoreetikud (alushariduse valdkonna õppejõud, teadlased)
3) valdkonnavälised (alusharidusega mitteseotud) teoreetikud
4) (haridus)poliitikud
Clear selection
VII TAUSTANDMED
Palun märkige ära ka oma taustandmed, sest need annavad informatsiooni selle kohta, kas oma arvamust on saanud väljendada vaid kindla taustaga inimesed (näiteks ainult linnalasteaedade õpetajad vms) või on oma arvamuse saanud välja öelda kõik, kes seda on soovinud ja tulemuste põhjal saab teha suuremaid üldistusi.
1. Millises maakonnas Te töötate?
Clear selection
2. Lasteaed (või muu asutus), kus Te töötate, asub:
Clear selection
3. Te töötate:
Kui töötate mitmel ametikohal, siis palun märkige need kõik
4. Teie lasteaias töötamise staaž on ... aastat
Palun kirjutage vastusesse vaid numbrid, see lihtsustab andmete analüüsimist
5. Olete... aastane
Palun kirjutage vastusesse vaid numbrid, see lihtsustab andmete analüüsimist
6. Õppekeeleks lasteaias, kus Te töötate, on:
Clear selection
7. Teie haridustase:
Clear selection
AITÄH VASTAMAST!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tallinna Ülikool.