แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2-3 ปีการศึกษา 2561
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริงทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนดังนี้
• ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
• ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
• ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และนำผลการสำรวจไปแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse