Формулар за пријавување учество во Обуки на ПроЕфект во 2019 година
Проефект, во своето портфолио има преку шеесет (60) модули за Обука распределени во 12 области за развој на вештини на раководниот кадар и персоналот на организации, институции и претпријатија.

Во просторот подолу (прашања од 6.1. до 6.12) можете да направете избор на соодветниот модул/и во кој/и сакате да земете учество, а персоналот на ПроЕфект ќе Ве контактира за закажување на термин на одржување на обука или работилница. Секако можете да не побарате и на контактите на ПроЕфект дадени подолу.

Доколку имате група од најмалку 5 учесници, би можеле да организираме „скроена“ Обука само за Вас, во просториите на ПроЕфект, во Вашите простории, или на друга локација која ќе ја одбререте. Проефект располага со целата потребна опрема за реализација на интерактивни сесии и обуки.

Ова е листата на тренинг модули распределени во 12те области во кои работи ПроЕфект (подолу презентирани и во прашањата од 6.1. до 6.12, каде треба да направите избор на модулот за обука во кој сакате да земете учество:

1.Планирање, спроведување, мониторинг и оценка на проекти и програми;

1. Проектно планирање за EU&US проекти (2 дена)
2. Подготовка на ERASMUS+ проекти (2 дена)
3. Подготовка на Horizon 2020 (SME Instrument) предлог проекти (2 дена)
4. Напредна обука за пишување апликација за предлог проект (3 дена)
5. Раководење и спроведување на проект (2 дена)
6. Мониторинг, известување и оценка на проекти (2 дена)
7. Буџетирање, финансиско планирање и менаџирање (2 дена)
8. Административно - финансиски процедури на донаторски програми (ПРАГ, и сл.) (1 ден)
9. Раководење на проекти базирано на резултати (3 дена)


2. Стратешко планирање и менаџмент;

1. Подготовка на стратешки план (3 x 2 дена)
2. План за раководење со промени (2 дена)
3. Подготовка на годишна програма и буџет (3 дена)
4. Мониторинг и оценка на годишна програма /
стратешки план (2 дена)
5. Изработка на стратегија во определена област (од
обемот на работа)

3. Подобрување на одржливоста и обезбедување средства од локални извори;

1.Планирање и реализација на годишен план за финансирање на непрофитни организации (2 x 2 дена)
2.Програмска, институционална и финансиска одржливост на непрофитни организации (3 + 1 ден)
3. Одржување на релации со донаторите (2 денa)
4. Барање и обезбедување донации од поединци и компании (2 денa)
5. Примена на законот за донации и спонзорства (1 ден)
6. Организирање на специјални настани за обезбедување локални средства (3 денa)
7. Зголемување и активирање на членството (2 дена)

5. Ефективна корпоративна филантропија и општествена одговорност на претпријатијата;

1. Стратегија за ефективна корпоративна филантропија (2 + 1 дена)
2. План за општествена одговорност на претпријатијата (2 + 1 дена)
3. Корпоративно волонтирање (2 дена)
4. Партнерства на бизнисот со граѓански организации и заедницата (застапување, маркетинг со кауза, спонзорства, донации, итн.) (2 дена)

6. Поддршка на работата на социјални претпријатија;
1. Основи на социјално претприемништво и социјални иновации (2 + 2 дена)
2. Креирање социјален бизнис план (2 + 2 дена)
3. Оценка и одредување на влијанието на социјални претпријатија (социјална ревзија) (2 дена)
4. Продажба на услуги од непрофитни организации (2 дена)
5. Трансформација на правен субјект во социјално претпријатие (2 дена)

6. Вештини за водење средби, обука, фацилитирање и консултантство;

1. Презентациски вештини (2 дена)
2. 40 најупотребувани методи за обука (3 дена)
3. 7 најважни алатки за консултанти (2 дена)
4. Вештини за фацилитирање (2 дена)
5. Менторирање и водење (2 дена)
6. Методи за водење и фацилитирање на големи средби и конференции (2 дена)

7. Ефикасни комуникации и работа во тим;

1. Работа во тим (2 дена)
2. Справување и решавање на конфликти во тимот (2 дена)
3. Справување со игри на моќ (2 дена)
4. Невербалана комуникаицја (2 дена)

8. Развој на иновации и креативност;

1. Методи и пристапи за креативнo решавање проблеми (2 дена)
2. Критичко размислување и иновативност (2 дена)
3. Развој на социјална иновативност (2 дена)
4.техники на акционо разислување и истражување (2 дена)
5. Наоѓање оптимални решенија преку методологиите open space technology и future thinking (2 дена)

9. Лидерски и менаџмент вештини;

1. Оценка и развој на клучните вештини за ефективно лидерство (2 дена обука + 8 часа менторска поддршка)
2. Најважните менаџмент вештини на еден извршен раководител (2 + 2 дена)
3. Вештини за партиципативно раководење на тимови (2 дена)
4. Најважни вештини за раководење со проекти и буџети ( 2 дена)
5. Раководење со промени , транзиции и кризни ситуации ( 2 дена)

10. Вештини за преговори и продажба;

1. Вештини на преговарање (2 дена)
2. Ефикасна и ефективна продажба (2 дена)
3. Односи со клиенти (2 дена)

11. Ефективни партнерства, соработки, застапување и лобирање;

1. Кампањи за застапување и лобирање (2 дена)
2. Формирање и одржување на ефективни партнерства и соработки (2 дена)
3. Работа во коалиции и мрежи (2 дена)
4.механизми за активно учество на граѓаните во креирањето на јавна политика(2 дена)

12. Ефективна работа на фондации и грант програми

1. Управување и раководење со фондации (2 дена)
2. Раководење со грант програми (2 дена)
3. Мониторинг и оценка на грантови (2 дена)
4. Стратегија за работа на фондација (2 дена)
5. Годишна кампања за обезбедување донации за креирање фондови (2 дена)

Секој учесник добива материјали за работа, потребните формати, како и сертификат за завршен курс (на крајот по процесот на менторство).

КОТИЗАЦИЈА
За Обуки за Еу/ ЕРАЗМУС+ и другите донатори програми. Секој учесник добива материјали за работа, потребните формати, како и сертификат за завршен курс (на крајот по процесот на менторство). Котизација за учество е 4.750 мкд од ден за еден учесник и ги опфаќа и трошоците за материјали, храна и освежување на учесниците. Патните трошоци и трошоците за сместување ги покриваат самите учесници.

Тргнувајќи од мисијата на Проефект, и принципите на општествената одговорност, за оваа обука е предвидено 15% попуст на котизацијата за следниве категории на учесници: Персонал и активни членови на граѓански организации, студенти и невработени повеќе од 6 месеци (т.е. плаќаат 4.050 мкд. од ден).

За групи од двајца учесници, попустот е 15% или вкупно 8.100 мкд (или 4.050 мкд од ден по учесник). Во оваа сума е пресметана менторската поддршка за завршување на апликацијата по обуката, како и трошоците за храна (најчесто од еден познат ресторан во близина на ПроЕфект)
За платени три полни котизации - попустот е 20% ( или котизација за секој учесник по 3.800 мкд од ден по учесник ).
За 4 учесници од една организација- попустот е 25% ( или котизација за секој учесник по 3.560 мкд од ден за учесник)

Обуките се одржуват во периодот од 9.30-16.30 во секој од деновите на обука во просториите за обука на ПРОЕФЕКТ во Скопје или во простории кои ќе бидат заеднички дефинирани. За дополнителни информации можете да не контактирате на тел: 070 355 095 или на е-маил адресата obuki@proefekt.mk
Email *
1. Име и Презиме *
2. Датум на раѓање *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Организација/институција која ја претставувате на оваа обука? *
Забелешка: Наведете го името на организацијата/институцијата, како и контактите за комуникација (поштенска адреса, телефон и е-маил адреса). Доколу не претставувате некоја организциија само ставете „/“ во полето за одговор
4. Наведете телефон за контакт *
Забелешка: Личен аналоген и/или мобилен телефон
5. Наведете го Вашиот e-mail кој го проверувате редовно *
6.1. Сакам да земам учество следната/ите понудена/и Обука/и во областа бр.1 „1. Обуки за подготовка и менаџирање на предлог проекти“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.2. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 2 „Стратешко планирање и менаџмент“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.3. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 3 „Подобрување на одржливоста и обезбедување средства од локални извори“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.4. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 4 „Ефективна корпоративна филантропија и општествена одговорност на претпријатијата“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.5. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 5 „Поддршка на работата на социјални претпријатија“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.6. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 6 „Вештини за водење средби, обука, фацилитирање и консултантство“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.7. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 7 „Ефикасни комуникации и работа во тим“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.8. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 8 „Развој на иновации и креативност“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.9. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 9 „Лидерски и менаџмент вештини“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.10. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 10 „Вештини за преговори и продажба“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.11. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 11 „Ефективни партнерства, соработки, застапување и лобирање“:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
6.12. Сакам да земам учество во следната/ите понудена/и Обука/и во Областа бр. 12 „Ефективна работа на фондации и грант програми “:
Од листата на модули за обука подолу,. одберете еден или повеќе Обуки на кои сакате да земете учество!
7. Наведете која е потребата/проблемот кој сакате да го адресирате со оваа обука? Ве молиме бидете што е можно повеќе детални во описот на состојбата, за да можеме да „скроиме“ обука која ќе одоговори на Вашите потреби. *
8. Преференци за локацијата на одржување на оваа Обука? *
Во кои простории сакате да ја следите Обуката?
Required
9. Преференци за периодот на одржување на оваа Обука? *
Required
10. Преференци за датумот на одржување на оваа Обука?
Ве молам наведете предлог датум кој вам Ви одговара за одржување на Обуката
MM
/
DD
/
YYYY
11. Сакам да добијам попуст од 15% од цената на чинење на оваа обука, поради тоа што сум
Clear selection
12. Во поглед на досегашното учество во обуки и работилници:
Clear selection
13. Наведете доколку имате било какви други специфични потреби (на пр. забелешка до организаторите) или режими на кои се придржувате (постови, исхрана, алергии итн.)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy