Formularz zgłoszeniowy wolontariusza myBB / myBB volunteer application form / Заявка волонтера myBB / Заявка для волонтера myBB
Wolontariuszem Ośrodka Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej myBB może być każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce go podarować innym, czuje potrzebę zaangażowania w inicjatywy, chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności, realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości.

Anyone who has some free time and wants to give it to others, feels the need to get involved in initiatives, wants to learn more about themselves, develop their skills, implement their ideas and broaden their possibilities can be a volunteer of the Integration Center for Foreigners in Bielsko-Biała myBB.

Любой, кто имеет немного свободного времени и хочет подарить его другим, чувствует необходимость участвовать в инициативах, хочет больше узнать о себе, развивать свои навыки, реализовывать свои идеи и расширять свои возможности, может стать волонтером Центра интеграции иностранцев в Бельско-Бялой myBB.

Волонтером Центру інтеграції іноземців у Бельсько-Бялій myBB може бути кожен, хто має трохи вільного часу та хоче приділити його іншим, відчуває потребу займатися ініціативами, хоче дізнатися більше про себе, розвинути свої навички, реалізувати свої ідеї та розширити свої можливості.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko / First name and last name / Имя и фамилия / Ім'я та прізвище *
Miejsce zamieszkania / Place of residence / Место жительства / Місце проживання *
Data urodzenia / Date of birth / Дата рождения / Дата народження *
MM
/
DD
/
YYYY
Narodowość / Nationality / Национальность / Національність *
Numer telefonu / Telephone number / Номер телефона / Номер телефону *
E-mail: *
Wykształcenie / Education / Oбразование / Освіта *
Zawód / Profession / Профессия / Професія *
Zainteresowania, umiejętności / Interests, skills / Интересы, навыки / Інтереси, вміння *
Czy mógłbyś nam pomagać w biurze myBB? Could you help us in the myBB office? Могли бы Вы помогать нам в офисе myBB? Чи могли б Ви допомагати нам в офісі myBB? *
Czy mógłbyś pomagać nam przy organizacji wydarzeń? Could you help us  organize events? Могли бы Вы помочь нам с организацией мероприятий? Чи могли б Ви допомогти нам в організації заходів? *
Dlaczego chcesz być wolontariuszem? Why do you want to be a volunteer? Почему вы хотите стать волонтером? Чому ти хочеш бути волонтером? *
Skąd dowiedziałeś/łas się o myBB? How did you find out about myBB? Как вы узнали о myBB? Як ви дізналися про myBB? *
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH / DATA PROCESSING CONSENT / СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ / ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)) w związku z wypełnieniem  zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia (ul. Krasińskiego 5A/10, 43-300 Bielsko-Biała)

I agree to the processing of personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and Act of 10 May 2018 on data protection personal data (Journal of Laws 2018 item 1000))   in connection with the completion of the application. Providing the data is voluntary, but necessary to process the query. I have been informed that I have the right to access my data, the possibility of correcting it, requesting discontinuation of its processing.
The administrator of personal data is Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Biała i Podbeskidzia (Krasińskiego 5A/10, 43-300 Bielsko-Biała)

В связи с заполнением заявки, я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Законом о защите персональных данных (в соответствии со статьей 13 (1) и (2) Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года
о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
потоке таких данных и отмены Директивы 95/46/ EC (Общие правила защиты данных) («RODO»)
и Законом от 10 мая 2018 года о защите персональных данных (Законодательный вестник от 2018 года, пункт 1000)). Предоставление данных является добровольным, но необходимым для обработки запроса. Мне сообщили, что я имею право на доступ к своим данным, возможность их исправления, запрос о прекращении их обработки. Администратором персональных данных является Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia (Krasińskiego 5A/10, 43-300 Bielsko-Biała)

У зв'язку з заповненням заявки, погоджуюсь на обробку персональних даних відповідно до Закону про захист персональних даних (відповідно до статті 13 (1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у процесі обробки персональних даних та про вільний обіг таких даних та скасування Директиви 95/46 / ЄС (Загальний регламент захисту даних) ("RODO"), а також Закон від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Журнал законів від 2018 року, пункт 1000)). Надання даних є добровільним, але необхідним для обробки запиту. Я поінформований, що маю право на доступ до своїх даних, можливість їх зміни, вимоги припинення їх обробки. Адміністратором персональних даних є Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia (ul. Krasińskiego 5A/10, 43-300 Bielsko-Biała)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy