Годишен доклад за реализирането на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна 2018/2019 г.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на ЦСОП в срок до 23. 07. 2019 г.
Email address *
1. код по НЕИСПУО *
Your answer
2. образователна институция *
Your answer
3. населено място *
Your answer
4. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се брой кабинети, *
Your answer
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване при наличие на такова.
Your answer
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически и други средства при наличие на такова.
Your answer
7. Брой специалисти, назначени в ЦСОП за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. *
Your answer
8.От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой ресурсни учители. *
Your answer
9. От общия брой специалисти назначени в ЦСОП: брой психолози, *
Your answer
10. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой логопеди, *
Your answer
11. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой слухово - речеви рехабилитатори, *
Your answer
12. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой педагози на зрително затруднени деца, *
Your answer
13. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой болнични учители *
Your answer
14. Брой помощници на учителя, назначени в ЦСОП *
Your answer
15. Общ брой деца и ученици със СОП в ЦСОП с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
16. Брой деца и ученици със СОП в риск в ЦСОП с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
17. Брой формирани екипи за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
18. Брой проведени екипни заседания на екипите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
19. Брой случай за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
Your answer
20.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания (моля напишете броя и темите на проведените квалификационни форми).
Your answer
21. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование
Your answer
22. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service