Годишен доклад за реализирането на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна 2018/2019 г.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на ЦСОП в срок до 23. 07. 2019 г.
Email address *
1. код по НЕИСПУО *
2. образователна институция *
3. населено място *
4. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите -описват се брой кабинети, *
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване при наличие на такова.
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в ЦСОП за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически и други средства при наличие на такова.
7. Брой специалисти, назначени в ЦСОП за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. *
8.От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой ресурсни учители. *
9. От общия брой специалисти назначени в ЦСОП: брой психолози, *
10. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой логопеди, *
11. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой слухово - речеви рехабилитатори, *
12. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой педагози на зрително затруднени деца, *
13. От общия брой специалисти, назначени в ЦСОП: брой болнични учители *
14. Брой помощници на учителя, назначени в ЦСОП *
15. Общ брой деца и ученици със СОП в ЦСОП с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
16. Брой деца и ученици със СОП в риск в ЦСОП с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
17. Брой формирани екипи за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
18. Брой проведени екипни заседания на екипите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
19. Брой случай за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
20.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания (моля напишете броя и темите на проведените квалификационни форми).
21. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование
22. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy