Електротехничар телекомуникација
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита на образовном профилу Електротехничар телекомуникација. Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Издвојити логичко коло коме одговара приказана табела истинитости *
1 point
Captionless Image
Везе између терминала продужене пасивне ISDN магистрале се: *
1 point
Величина заглавља секције (Section Overhead) SТМ-1 у свим редовима рама је: *
1 point
Радио-дифузни FM канал заузима опсег: *
1 point
На слици је приказан *
1 point
Captionless Image
У поступку смештања PDH сигнала у рам STM-1 сигнала користе се групе приточних јединица. Издвојити број група приточних јединица TUG-3, које може да садржи један VC-4. *
1 point
На слици је приказана *
1 point
Captionless Image
На слици је приказано електронско коло стабилизатора напона са зенер диодом. Стабилисан напон, који се добија на излазу, је два пута мањи од нестабилисаног напона на улазу. У свим наведеним условима, стабилизаторска диода ради у области пробоја. Повећање улазног нестабилисаног напона од 10% доводи до тога са се снага стабилизаторске диоде: *
1 point
Captionless Image
Преносни систем PCM-30 реализован је на бази: *
1 point
На слици су приказани амплитудски и фазни спектар електричног сигнала. Издвојити израз који представља аналитички облик овог сигнала у временском домену. *
1 point
Captionless Image
На основу датих ознака издвојити кабл са највећом хроматском дисперзијом. *
1 point
Терминални адаптер је намењен прикључивању *
1 point
На слици је приказан симбол *
1 point
Captionless Image
Поступак паковања садржаја виртуелног контејнера (VC) у приточну јединицу (TU) у оквиру европске структуре SDH мултиплексирања назива се: *
1 point
PCM уређаји омогућавају да се истовремено преко једне телефонске парице оствари укупно: *
1 point
Required
У АТМ мрежи, у зависности од начина успостављања везе, постоје следеће врсте АТМ веза: *
1 point
Required
На слици је приказан оптички конектор са кућиштем и растеретним бужиром беж боје. Означити одговоре који су део ознаке приказаног конектора. *
1 point
Captionless Image
Required
Loose-tube оптички кабл је: *
1 point
Required
На слици је приказан/о *
1 point
Captionless Image
Required
Дијаграм ока је мерна метода помоћу које се: *
1 point
Required
Међу наведеним тврдњама која се односе на улогу елемената Грецовог усмерача са филтерским кондензатором издвојити тачне: *
1 point
Required
Издвојити активности које припадају управљању конфигурацијом система у оквиру софтвера за управљање мрежом. *
1 point
Required
Наведене су димензије оптичких влакана. Издвојити димензије које по стандарду одговарају мултимодном (енг. multimode, MM) оптичком влакну. *
1 point
Required
Међу наведеним полупроводничким меморијама издвојити оне код којих корисник може избрисати део уписаног садржаја. *
1 point
Required
Међу понуђеним тврдњама издвојити оне које се односе на другу генерацију мобилне телефоније. *
1 point
Required
У пољу испод слике уписати претплатнички број који је корисник одабрао/изабрао на свом телефонском апарату, ако је централа регистровала низ тонских сигнала са паровима фреквенција 852/1336Hz, 697/1209Hz, 770/1336Hz, 852/1209Hz, 697/1336Hz, 852/1209Hz и 770/1209Hz? Изабрани претплатнички број уписати као низ цифара без размака и/или знакова интерпункције! *
1 point
Captionless Image
У пољу испод слике уписати преостали садржај 0-тог временског канала нултог PCM рамa код система РСМ-30. Решење упишите без размака и/или знакова интерпункције! *
2 points
Captionless Image
Израчунати дужину рама STM-1 сигнала. Упишите решење без навођења мерних јединица! *
1 point
Израчунати број канала по базној станици (BS) мобилне телефоније GSM1800 у кластеру са 7 базних станица и подједнаком расподелом канала по базним станицама. *
1 point
Израчунати слабљење на излазу система преноса ако je апсолутни ниво напона на улазу nul = 2 dBm, a апсолутни ниво напона на излазу niz = -1dBm. Упишите решење без навођења мерних јединица! *
1 point
Израчунати колико пута јаче поље зрачи антена чији је добитак 40 dBi. Упишите решење без навођења мерних јединица! *
1 point
Израчунати ниво снаге на пријемнику (nRx) за радио линк приказан на слици. Упишите решење без навођења мерних јединица! *
2 points
Captionless Image
Одредити вердност отпорности (изражену у Ω) у колу приказаном на слици, тако да вредност струје кроз светлећу (LED) диоду буде 30mA. Радни напон светлеће (LED) диоде је UD = 3V, а напон једносмерног извора напајања Е = 12V. Упишите решење без навођења мерних јединица! *
1 point
Captionless Image
Израчунати вредност излазног напона (Uо[V]) у колу на слици. Познато је: U1 = 3V, U2 = 2V (напони су једносмерни), R1 = 4 kΩ, R2 = 2 kΩ и C = 1 nF. Упишите решење без навођења мерних јединица! *
2 points
Captionless Image
Израчунати средњу снагу сигнала (Ps[W]) импулсно кодне модулације са тробитним кодним речима, ако се амплитуда улазног сигнала мења у опсегу од -2V до 4V. Упишите решење без навођења мерних јединица! *
3 points
На ОТДР снимку оптичке телекомуникационе линије маркер А се налази на позицији 12500 m, а маркер Б на позицији 22500 m. Укупно слабљење оптичке телекомуникационе линије између маркера А и Б износи 10 dB. Израчунати подужно слабљење оптичког влакна (α[dB/km]) на делу оптичке телекомуникационе линије између маркера А и Б у случају да на траси постоји конекторски спој са слабљењем од 0,2 dB. Упишите решење заокружено на 2 децимале без навођења мерних јединица! *
2 points
На слици је приказан принцип рада мултиплексa са временском расподелом канала. У испод слике уписати ознаке канала у одлазном мултиплексном сигналу. Ознаке канала упишите без размака и/или знакова интерпункције! *
2 points
Captionless Image
На десној страни су дате скраћенице које се користе у означавању, а на левој су дати пуни називи елемената конфигурације ISDN мреже. Означи скраћеницу одговарајућег елемента. *
3 points
TA
NT
LT
линијски завршетак
терминална опрема
мрежни завршетак
терминални адаптер
Означи могуће догађаје на траси оптичке телекомуникационе линије представљене симболима у табели ОТДР снимка оптичке телекомуникационе линије приказаним на слици. *
3 points
Captionless Image
импулс "а"
импулс "б"
импулс "в"
Крај или прекид оптичке линије
Ван домета
Рефлексивни спој
Групни спој - два врло близу смештена споја
Нерефлексивни спој
На левој су наведени појмови везани за систем PCM-30, а на десној страни су дате вредности. Означи вредност која одговара наведеном појму. *
3 points
0,125 ms
0,49 µs
2048 kbit/s
2048 Mbit/s
3,9 µs
Време трајања једног канала
Трајање рама
Битска брзина система
Фединг je један од најчешћих узрока деградације перформанси дигиталних бежичних комуникационих система. Најчешће је последица постојања различитих пропагационих путева. На слици је приказано пропагационо окружење са карактеристичним појавама које настају при простирању радио таласа. Карактеристичне појаве су: 1. директни талас (eng. Line of Sight), 2. дифракција (eng. Diffraction), 3. рефлексија (eng. Reflection), 4. расејање (eng. Scattering), 5. ефекат сенке (eng. Shadowing). Означи одговарајућу појаву приказану на слици. *
5 points
Captionless Image
а
б
в
г
д
ђ
1
2
3
4
5
Означити наведене карактеристике као предности или мане оптичке телекомуникационе линије у односу на друге телекомуникационе линије. *
5 points
предност
мана
слабљење
отпорност на механичка оштећења
димензије
технике рада
процес производње
Означи саставни елемент оптичког конектора приказаног на слици. *
5 points
Captionless Image
1
2
3
4
5
кућиште
капица
прстен за причвршћивање
ферула
растеретни бужир
Означи одговарајући проток сигнала за PDH контејнер чије су скраћенице дате на левој страни. Ако неком од контејнера не одговара ни један проток означи га ознаком Х. *
5 points
1.5Mb/s
2Mb/s
34Mb/s
140Mb/s
Х
C2
C3
C4
С11
C12
Означи редослед протока сигнала по SDH стандарду, од најнижег ка највишем, почев од броја 1. Ако наведени проток не одговара SDH стандарду означи га ознаком Х. *
5 points
1
2
3
4
5
Х
2.5 Gb/s
34 Мb/s
622 Mb/s
2430 kb/s
155 Mb/s
Означи боју заштитног омотача, према важећим стандардима у означавању оптичког кабла, за сваки тип оптичког кабла дат на левој страни. Ако типу оптичког кабла не одговара ниједна од понуђених боја заштитног омотача, означи га ознаком Х. *
5 points
жута
зелена
наранџаста
сива
тиркизна
црна
Х
ММ 50/125
SM 9/250
ММ 62.5/125
ММ 62.5/250
SM 9/125
На слици је приказан дијаграма зрачења усмерене антене. Означи називе карактеристичних величина на дијаграму. *
5 points
Captionless Image
1
2
3
4
5
главни лист зрачења
споредни листови зрачења
смер максимума зрачења
угао усмерености
ширина снопа
На слици је приказан део мобилне мреже са тростепеном конфигурацијом кластера. Ћелије у кластеру су означене индексом припадајуће фреквенције. Ћелије означене словима (а - д) означи индексом припадајуће фреквенције тако да мрежа буде ФУНКЦИОНАЛНА. *
5 points
Captionless Image
1
2
3
ћелија "а"
ћелија "б"
ћелија "в"
ћелија "г"
ћелија "д"
Поређати сателите (означене скраћеницама) у исправан редослед према висини орбите у односу на Земљу. Најближи Земљи обележите бројем 1. *
4 points
1
2
3
4
GEO
LEO
HEO