INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS D'ADULTS PER AL CURS 2019-20
INSCRIPCIONS ACTIVITATS ADULTS
Email address *
COGNOMS *
Introduir EN MAJÚSCULES els cognoms de la persona que s'inscriu a l'activitat
Your answer
NOM *
Introduir EN MAJÚSCULES el nom de la persona que s'inscriu en l'activitat
Your answer
NIF *
Introduïr el NIF en el següent format 12345678A
Your answer
Té fills o filles a l'escola Dr. Serés? *
DOMICILI *
Adreça complerta (carrer, número, pis)
Your answer
POBLACIÓ *
Your answer
CODI POSTAL *
Your answer
TELÈFON FIX
Your answer
TELÈFON MÒBIL *
Your answer
CORREU ELECTRÒNIC *
Your answer
ACTIVITATS
Seleccionar totes les activitats a les què s'inscriu.
Anglès
Horaris segons grup.
Ioga (TANCAT)
Dimecres 20:30 - 22:00
Zumba - Fitness (obert només migdia)
Dimecres i divendres: 11:00 - 12:00; Dilluns i dijous: 21:00 - 22:00. (Podeu seleccionar més d'una opció, màxim 3 dies)
DOMICILIACIONS BANCÀRIES:
NOMÉS PER A LES NOVES INSCRIPCIONS I PER A NO SOCIS DE L'AMPA:

Per formalitzar la inscripció cal fer arribar a l'AMPA el formulari SEPA amb les dades bancàries degudament complimentades, signat i en format original. El formulari es pot descarregar de la pàgina web de l'AMPA: https://www.ampadoctorseres.cat/qui-som/socis/. I es pot fer arribar a l'AMPA dipositant-lo a la bústia de l'escola.

Si l'AMPA ja té aquestes dades, ja sigui perquè té fills a l'escola o perquè va estar inscrit el curs passat en alguna activitat, no cal fer arribar aquest full.

Fins que l'AMPA no rebi aquest document, la inscripció no es donarà per vàlida i no es podrà iniciar l'activitat.


NORMATIVA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS *
1. L’AMPA es reserva el dret de modificar la programació de la graella, els preus i els canvis d’horaris en funció dels inscrits en cada activitat. 2. La inscripció en qualsevol de les activitats comporta la subscripció d’una assegurança d’accidents per import de 4€ que es cobrarà en la primera quota. 3. Aquells interessats que no siguin socis de l’AMPA de l’Escola Dr. Serés, caldrà que paguin 32€ en concepte de matrícula, que es cobraran al primer rebut. Només és cobrarà una matrícula per cada persona inscrita, independentment del número de activitats a les què s’inscrigui. 4. En el primer rebut es cobrarà la primera i darrera mensualitat del curs. 5. Tant l’alta com la baixa de l’activitat s’haurà de comunicar per escrit a l’AMPA, mitjançant els formularis dissenyats a aquest efecte. 6. Les activitats es regulen segons els usos i reglaments establerts en cadascun dels edificis on s’imparteixen i el incompliment de les normes d’ús pot causar la baixa de l’alumne. 7. En cas d’impagament de la quota mensual, es donarà de baixa a l’alumne. I en cas de devolució del rebut bancari es cobraran 4€ en concepte de despeses bancàries. 8. L’AMPA confirmarà la inscripció definitiva a l’activitat un cop comprovat que hi ha un número d’inscrits suficient per engegar-la. 9. En el cas de baixa de l’activitat, si la baixa es comunica la primera quinzena de mes, no es cobrarà la mensualitat, si es comunica la segona quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat. 10. En el cas d'altes a activitats un cop iniciada l'activitat, si l'alta es produeix la primera quinzena de mes, es cobrarà tota la mensualitat, si es produeix la segona quinzena, es cobrarà la meitat de la mensualitat.
CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE *
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta de l'AMPA de l'escola Dr. Serés demana el consentiment per poder publicar fotografies. Indiqui si autoritza o no a que la imatge puguin aparèixer en fotografies corresponents a activitats gestionades per l'AMPA i publicades a pàgines web, filmacions destinades a difusió pública no comercial, revistes o publicacions educatives, espais del centre fora de l'aula ordinària: passadissos, tauler d'anuncis,... o altres sistemes de captació d'imatges: CD, DVD...
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES *
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el signant consent en nom propi que les dades incloses en aquest document siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AMPA Dr. Serés d’Alpicat, per a que siguin tractades amb els fins que marquen els estatuts i finalitats de l’associació, poder gestionar el correcte desenvolupament dels serveis i mantenir-los informats de les activitats organitzades. Així mateix autoritzo a comunicar i cedir les dades imprescindibles als monitors, personal i empreses que ens ofereixen serveis per poder portar a terme els serveis i activitats. L’AMPA Dr. Serés d’Alpicat informa als interessats sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, així com la possibilitat de revocar el consentiment prestat, mitjançant escrit acompanyat de copia del document oficial que acrediti la seva identitat per correu ordinari remés a : AMPA Dr. Serés, Plaça Gaudí s/n 25110 Alpicat.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy