แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนออนไลน์
***โปรดเตรียมหลักฐานดังนี้ เพื่อใช้ในวันมอบตัว***
1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนนามสกุล ถ้ามี (หลักฐานทุกอย่างต้องตรงกับทะเบียนบ้าน)
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
4. ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( สาหรับนักเรียนใหม่ อ.2 – อ.3 )
5. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จานวน 2 รูป (ถ้าศึกษาอยู่แต่งกายเครื่องแบบโรงเรียนเดิม)
6. หลักฐานการศึกษา ปพ.1, ปพ.9 หรือ สาเนา ปพ.6 และใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (สาหรับนักเรียนใหม่ ป.1-6)
7. หลักฐานการศึกษา ปพ.1, ปพ.7 ที่รับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
8. หลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.7 และใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (สาหรับนักเรียนใหม่ ม.2-3)
9. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (บิดา และมารดา)
10. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (บิดา และมารดา)
11. สำเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุธธรรม ( กรณีเป็นบุตรบุธธรรม )

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ในเพจและเบอร์โทรของโรงเรียน
044-880071 หรือ 099-4624888
ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
ชื่อผู้ปกครอง *
ชื่อมารดา *
วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลนักเรียน) *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *
คำนำหน้าชื่อ (ข้อมูลนักเรียน) *
Required
กำลังศึกษาอยู่ในชั้น / จบการศึกษาในระดับชั้น *
หมายเลขโทรศัพท์สำรอง ในกรณีที่ติดต่อผู้ปกครองของนักเรียนไม่ได้ *
ข้อมูลนักเรียน (ชื่อ-นามสกุล) *
ชื่อบิดา *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ระดับชั้นที่ต้องการสมัคร *
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา/ชื่อสถานศึกษา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy