แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโฮมรูม ม.6/2

ตำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดในแต่ละรายการ แบบสอบถามจะปิดการตอบรับอัตโนมัติเมื่อครบจำนวนการตอบที่ตั้งไว้
  1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม
  2.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโฮมรูมและแสดงความคิดเห็น
  3.นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรู้จักเพื่อน
  4.นักเรียนได้พัฒนาความสามารถตนเอง
  5.นักเรียนได้รู้จักตนเอง
  6.นักเรียนได้พัฒนาด้านการปรับตัวในครอบครัว โรงเรียน สังคม
  7.นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงตนเอง
  8.นักเรียนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครูที่ปรึกษา
  9.นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมโฮมรูม
  10.นักเรียนได้รับประโยชน์และเห็นความสำคัญของกิจกรรมโฮมรูม
  Please enter one response per row
  This is a required question