แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน "โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม"
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานโรงเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษา *
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานโรงเรียน
รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสะอาดบริเวณโรงเรียน
2. สื่อ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียนทันสมัย และเพียงพอ
3. สัญญาณอินเทอร์เน็ต
4. มีอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ
5. มีห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด น่าใช้ และเพียงพอ
6. ความตรงต่อเวลาของคณะครู
7. ความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
8. ครูที่ปรึกษาดูแล เอาใจใส่ นักเรียน อย่างสม่ำเสมอ
9. ผู้บริหาร ครู เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
10. อาหารที่โรงอาหาร เพียงพอ สะอาด น่ารับประทาน
11. การแต่งกายของครู และผู้บริหาร มีความเหมาะสม
12. การแสดงออกของครูต่อนักเรียนมีความเหมาะสม
13. ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms