Апликација за учество на "7-ма Школа Против Говор на Омраза " / Aplikimi për pjesëmarrje në "Shkollën e shtatë kundër Gjuhës së Urrejtjes"
Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 5-ти Октомври 2018 година. За пријавување на учество на oбуката, потребно е да го потполните следниот формулар. Потребно е да се одговорат сите прашања. Некомплетираните апликации нема да бидат земени во предвид при селекција. / Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se më 5 tetor 2018. Për të aplikuar për pjesëmarrje në trajnim, duhet të plotësoni formularin e mëposhtëm. Është e nevojshme t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve. Aplikacionet e papërfunduara nuk do të merren parasysh në procesin e përzgjedhjes.
Име и Презиме / Emri dhe mbiemri *
Your answer
Датум на раѓање / Data e lindjes *
MM
/
DD
/
YYYY
Пол / Gjinia *
Your answer
Контакт телефон / Numri i telefonit *
Your answer
Е-пошта / E-mail *
Your answer
Посебни потреби (исхрана, алергии итн.) / Nevoja të posaçme (ushqim , alergji, etj) *
Your answer
Име на организација/институција од која доаѓате / Emri i organizatës / institucionit nga i cili jeni duke ardhur *
Your answer
Контакт од организацијата/институција (адреса, маил, телефон) / Kontakti nga organizata / institucioni (adresa, e-mail, telefon) *
Your answer
Која е вашата улога во организацијата/институцијата? / Cili është roli juaj në organizatë / institucion? *
Your answer
Кое е Вашето досегашно искуство во работа со млади/ученици? Објаснете го форматот и времетраењето на тоа искуство? / Cila është përvoja juaj aktuale në punën me të rinjtë / nxënësit? Shpjegoni formatin dhe kohëzgjatjen e asaj përvoje? *
Your answer
Која е Вашата мотивација да се пријавите на оваа обука? / Cili është motivimi juaj për të aplikuar për këtë trajnim? *
Your answer
Што очекувате да научите на обуката/ Со какви вештини очекувате да се здобиете? / Çfarë prisni të mësoni në trajnim / Çfarë lloj aftësish prisni të fitoni? *
Your answer
Кое е Вашето познавање за говор на омраза? / Cila është njohuria juaj për gjuhën e urrejtjes? *
Your answer
Кое е Вашето познавање за човекови права? / Cila është njohuria juaj për të drejtat e njeriut? *
Your answer
Како сметате дека оваа обука ке ви помогне во вашата работа? / Si mendoni se ky trajnim do t'ju ndihmojë në punën tuaj? *
Your answer
Дали по завршување на обуката сте во можност за реализација на активности во околината\организацијата во која работите? / Pas përfundimit të trajnimit, a jeni në gjendje të kryeni aktivitete në zonën në të cilën punoni? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service