แบบประเมินการสอนครู โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1. ให้นักเรียนประเมินศักยภาพการสอนของครูตามความเป็นจริง
2. ระดับคะแนน มีดังนี้ 4 หมายถึง มากที่สุด 3 หมายถึง มาก 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ระดับชั้น *
ห้อง/ชั้นปี *
ชื่อ-นามสกุลครูผู้สอน *
Your answer
วิชาที่สอน *
Your answer
เนื้อหาการประเมิน
(4 หมายถึง มากที่สุด) (3 หมายถึง มาก) (2 หมายถึง น้อย) (1 หมายถึง น้อยที่สุด) *
1
2
3
4
ความรู้/ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมสอบต่างๆ
มีเทคนิคการสอนที่ดี
อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจ
การมอบหมายการบ้าน/ภาระงาน ตรงตามเนื้อหาที่สอน
การมอบหมายการบ้าน/ภาระงาน มีความเหมาะสม
การกำหนดเวลาส่งการบ้าน /ภาระงาน มีความเหมาะสม
การควบคุมชั้นเรียน
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
การสอบตรงตามเนื้อหาที่สอน
ความยุติธรรมในการให้คะแนน
การใช้วาจาในการสื่อสารของครู
การควบคุมอารมณ์ของครู
ความตรงต่อเวลาของครู
ความตั้งใจในการสอนของครู
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่อยากให้มี/อยากให้ปรับปรุง/สิ่งที่ชื่นชอบ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms