શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ (નોમીનેશન ફોર્મ) 2018-19
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન , રાજકોટ

સામાન્ય સૂચનાઓઃ

શાળા દ્વારા શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ સંદર્ભે નોમીનેશન કરવાના હેતુસર આ સાથે સામેલ ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો ભરવાની રહેશે.
આ માટે નીચે મુજબની સૂચનાઓ ધ્યાનમાં લેવી.

• એવોર્ડ માટે શાળાએ જાતે સ્વ-મૂલ્યાંકન ફોર્મ ભરવાનું હોઇ પૂરતી કાળજી અને જરૂરી આધારો ચકાસી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
આ સબબ રજૂ કરેલ કોઇપણ માહિતી ખોટી ઠરશે તો તે અંગેની સંપૂર્ણ જવાદારી શાળાના આચાર્યની રહેશે.

• સદર માહિતીપત્રક શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ માટે ભાગ લેવા અંગેનું નોમીનેશન ફોર્મ માત્ર છે. ફોર્મ ભરવાથી એવોર્ડ મળશે જ તેવો દાવો કરી શકાશે નહિ.

• શાળાએ નોમીનેશન ફોર્મની તમામ વિગતો જરૂરી આધારો સહ પૂરતી ચોક્સાઇથી ભરવાની રહેશે.

• શાળાના ડાયસ કોડ સહિતની વિગત ભૂલરહિત ભરવાની રહેશે.

• જે બાબત શાળાને લાગુ પડતી હોય તે જ બાબત સંદર્ભે વિગતો દર્શાવવાની રહેશે.

• જો એકજ બિલ્ડીંગનો પાળી પદ્ધતિથી બે કે તેથી વધુ શાળાઓ ઉપયોગ કરતી હોય તો આ શાળાઓએ સંકલન કરી તે પૈકી કોઇ એક શાળાએજ નોમીનેશન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

• અગાઉના વર્ષોમાં શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ મેળવનાર શાળાઓ એવોર્ડ મળેલ વર્ષથી ત્રણ વર્ષ સુધી શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ માટે ભાગ લઇ શકશે નહી.

• સમગ્ર તાલુકામાંથી આવેલ શાળાઓના નોમીનેશનના આધારે શાળાઓની એવોર્ડ કમિટિ દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત લેવામાં આવશે.

• રૂબરૂ મુલાકાત લીધેલ શાળાઓ પૈકી એવોર્ડ કમિટિના મૂલ્યાંકનના આધારે જ એવોર્ડ માટે શાળાની પસંદગી કરવામાં આવશે.

• શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ અંગેના સ્વ-મૂલ્યાંકન પત્રકમાં મૂકવામાં આવેલ વિકલ્પ દીઠ ગુણભાર નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

જે સંદર્ભે પ્રથમ વિકલ્પનો શૂન્ય ગુણ લઇને ચડતા ક્રમમાં ગુણભાર નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

• ઓનલાઇન/ઓફલાઇન ફોર્મ ભર્યા બાદ તે શાળાએ તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ સુધીમાં સંબંધિત ડાયટમાં જરૂરી આધારો જમા કરાવાના રહેશે.

અન્યથા શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન "શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડઃ2018-19" માટે માન્ય ગણાશે નહિં.

• નોમીનેશન ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ : 30/11/2018 રહેશે.

• વધુ માહિતી માટે આપના ડાયટના વ્યાખ્યાતા શ્રી ડી. જે. વડગામાનો ૦૨૮૧ - ૨૨૪૨૧૪૦ ફોન નં. પર સંપર્ક કરી શકશો.

પ્રાચાર્ય
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, રાજકોટ

Email address *
ઉપરોક્ત શરતો મેં વાંચેલ છે અને મને બંધન કર્તા રહેશે *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service