แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ-สกุล *
1.2 สถานภาพ *
1.3 วันที่ใช้รถ *
MM
/
DD
/
YYYY
1.4 ประเภทรถยนต์ *
ส่วนที่ 2 ด้านการให้บริการยานพาหนะของพนักงานขับรถยนต์
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด 0=ไม่มีข้อมูลพียงพอ
*
5
4
3
2
1
0
1. การนัดหมาย ตรงต่อเวลา
2. การใช้วาจา มารยาท และการมีน้ำใจ
3. ความเหมาะสมในการปฏิบัติตนในระหว่างปฏิบัติงาน
4. บุคลิกภาพ การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
5. มารยาทการขับรถ การปฏิบัติตามกฎจราจร
6. การศึกษาเส้นทางขับรถล่วงหน้า/ความรู้ความชำนาญในเส้นทาง
7. ขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
8. ความสะอาดภายในและภายนอกรถ
9. ความพร้อมของรถยนต์ในการให้บริการ (น้ำมัน/สภาพรถยนต์)
2.1 รายชื่อพนักงานขับรถยนต์ กรุณาเลือกเพียง 1 ชื่อจากที่ท่านได้ใช้บริการในวันที่ใช้รถตามระบุ 1.2 *
ส่วนที่ 3 ด้านการให้บริการยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดยานพาหนะ
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด 0=ไม่มีข้อมูลพียงพอ
*
5
4
3
2
1
0
1. ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีและมีจิตบริการ
2. ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3. การให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาในการให้บริการ
4. การประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้มียานพาหนะรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการยานพาหนะ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse