แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โปรดคลิกลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
เพศ
Clear selection
อายุ
จบการศึกษาชั้นสูงสุด *
อาชีพ *
ตออนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 4ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy