Dotazníkový prieskum pre stratégiu miestneho rozvoja Horného Záhoria

Vážená obyvateľka, vážený obyvateľ,
dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Cieľom tohto dotazníkového prieskumu je zistiť Vaše názory a Vaše potreby na rôzne oblasti týkajúce sa života vo Vašom meste/obci. Tento dotazník bude slúžiť ako podklad pre spracovanie stratégie rozvoja územia Horného Záhoria a pre uchádzanie sa o nenávratné finančné výpomoci pre rozvoj regiónu v programe CLLD na roky 2015-2020.
Dotazník je anonymný. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie 10 min. Pri vypĺňaní dotazníka voľte odpovede tak, aby zodpovedali čo najviac Vašim predstavám. Výsledky dotazníkového prieskumu Vám budú predstavené prostredníctvom Vášho mesta/obce a na webových stránkach www.mas-hornezahorie.sk.

Za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníku ďakujeme.

Dotazníkový prieskum realizuje Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. v spolupráci s Vaším mestom/obcou a s ochotnými dobrovoľníkmi.

  Celkový vzhľad obce
  Stav verejných priestranstiev
  Stav miestnych ciest a chodníkov
  Stav a množstvo verejnej zelene
  Stav verejného osvetlenia
  Stav vodovodu
  Stav kanalizácie
  Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
  Čistota obce
  Stav historických a kultúrnych pamiatok
  Napojenie na internet v obci
  Pokrytie telekomunikačným signálom (telefóny, mobily)
  Bezpečnosť v obci, ochrana majetku obce a občanov (kamerové systémy, obecná polícia, protipožiarna hliadka
  Dostupnosť obce verejnou dopravou
  Podmienky na bývanie v obci
  Dostupnosť základných služieb
  Profesionalita a kvalita služieb obecného úradu
  Spoločenský život v obci
  Úroveň a kvalita školy a škôlky
  Zdravotné služby
  Sociálne služby
  Obchodné služby
  Možnosti na realizovanie voľno časových aktivít
  Kultúrne, športové a spoločenské akcie, podujatia
  Možnosti zamestnania sa v obci a okolí
  Možnosť podnikať v obci (podpora zo strany obce a občanov)
  Využívanie kultúrnych a historických pamiatok
  Rozvíjanie miestnych tradícií
  Využívanie prírodných zdrojov obce
  Please enter one response per row
  Maximálne 5 odpovedí
  This is a required question
  Maximálne 3 odpovede
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  maximálne 1 odpoveď
  This is a required question
  Maximálne 1 odpoveď
  This is a required question
  This is a required question
  Maximálne 1 odpoveď
  This is a required question
  This is a required question