แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี "ค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร BDC Camp" ประจำปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ค่ายห้องเรียนพิเศษสัญจร BDC Camp" ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะพิเศษเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กล้าแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2. กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18- 19 มกราคม 2562 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
และเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพกิจกรรมให้มีมาตรฐานในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 ระดับชั้น *
ตอนที่่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. การดำเนินงานกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้
3. ความรู้ ทักษะกระบวนการที่ได้รับกับจำนวนกิจกรรมฐานพอเพียงและเหมาะสม
4. สถานที่ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายมีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมและในแต่ละฐานกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. วิทยากรประจำฐานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เทคนิคในการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมนันทนาการสร้างความสุขและทำให้สนุกต่อการเรียนรู้
8. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
9. อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มมีความเพียงพอเหมาะสม
10. ความรู้ ทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน
ตอนที่่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service