แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ งานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนางาน ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึง บุคลากรสายผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มารับบริการจากงานบริหารทั่วไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  
1. เพศ *
2. อายุ *
Required
3. ระดับการศึกษา *
Required
4. ประเภทผู้รับบริการ *
5. ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน *
6. หน่วยงานที่ขอรับบริการจากงานบริหารทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7. ช่องทางการรับบริการจากงานบริหารทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University.