แบบประเมินเว็บไซต์หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University

  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบ

  ความสวยงามน่าสนใจของเว็บไซต์
  เว็บไซต์มีรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
  ความเหมาะสมของสีและตัวอักษรที่ใช้
  ความสะดวกชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูล
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  ความถูกต้องรวดเร็วในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์หอสมุดฯ
  ความถูกต้องรวดเร็วในการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ
  ความทันสมัยของข่าวสารในการประชาสัมพันธ์
  ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดฯ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบเพื่อการพัฒนาต่อไป

  This is a required question