แบบสอบถามนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

คำชั้แจง
1. ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงเพื่องานห้องสมุดจะได้นำผลไปใช้ในพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนต่อไป
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 เจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ตอนที่ 3 ความสนใจและเข้าใช้แหล่งเรียนรู้
ตอนที่ี 4 นิสัยรักการอ่าน
  This is a required question
  This is a required question
  1. ฉันคิดว่าการอ่านมีความสำคํญมาก
  2. การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายช่วยให้ฉันเป็นคนรอบรู้
  3. การอ่านหนังสือเป็นการพักผ่อนที่ดีวิธีหนึ่ง
  4. ฉันพอใจค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการอ่าน
  5. การอ่านหนังสือททำให้ฉันมีสมาธิมากขึ้น
  6. ฉันคิดว่าหนังสือทุกประเภทมีประโยชน์
  7. ฉันมักได้แนวคิดใหม่ๆ จากการอ่าน
  8. ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องที่ฉันสนใจ
  9. เมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันจะอ่านหนังสือเพื่อทบทวนเป็นประจำ
  10. เมื่อฉันจะสอบฉันจะอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบทุกครั้ง
  11. ถ้าฉันว่างจากการเรียนฉันมักจะเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ
  12. ถ้าฉันอยากรู้เรื่องอะไรฉันจะค้นหาหนังสือในเรื่องที่ฉันอยากรู้
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ปริมาณของหนังสือทั่วไป หมวด 000-900
  2. ปริมาณของคู่มือเตรียมสอบ
  3. ปริมาณของหนังสือวรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย และเรื่องสั้น
  4. ปริมาณของหนังสืออาเซียน
  5. ความหลากหลายของวารสาร
  6. ความหลากหลายของหนังสือพิมพ์
  7. การจัดเรียนหนังสือบนชั้น
  8. บริการแนะนำหนังสือใหม่
  9. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  10. การให้บริการของบุคลากรประจำเคาน์เตอร์บริการยืมคืน
  11. การให้บริการบุคลากรห้องE-Library (ห้องคอมพิวเตอร์)
  12. การสืบค้นข้อมูลหนังสือผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image