Podajte žiadosť o schválenie IT výdavku elektronicky
Vitajte v elektronickom formulári pre podanie žiadosti o súhlas s fakultatívnym IT výdavkom financovaného zo štátneho rozpočtu z medzirezortného programu 0EK (Nad 200 000 EUR ). Formulár má niekoľko častí a preto Vám odporúčame vopred si pripraviť informácie. Pre tento účel si formulár môžete stiahnuť tu:

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na pgk@vicepremier.gov.sk.


Email address *
Základné údaje o navrhovanom výdavku
IT výdavok je realizovaný prostredníctvom: *
Celková výška výdavku na IT *
Uvedte celkovú výšku IT výdavku EUR s DPH. Suma musí byť zhodná so súčtom položiek podrobného rozpisu investície. (ako oddeľovač desatinných miest použite bodku ".")
Your answer
Názvy ISVS podľa MetaIS *
Každý informačný systém prevádzkovaný OVM musí byť zaregistrovaný v MetaIS, kde je uvedený „Názov informačného systému“. Podrobnejšie na: https://metais.finance.gov.sk/. Ak sa výdavok viaže na viac ako jeden ISVS, uveďte ich a oddeľte čiarkou. V prípade výdavkov vzťahujúcich sa na podpornú infraštruktúru a telekomunikačné služby sa do odpovede uvedie: "podporná infraštruktúra"
Your answer
Kód ISVS podľa MetaIS *
Platí to isté ako pri predchádzajúcej otázke.
Your answer
Stručný slovný opis výdavku - Čo sa ide kupovať *
Žiadateľ opíše výdavok, kde okrem stručnej špecifikácie predmetu a položiek nákupu.
Your answer
Stručný slovný opis výdavku - Prečo sa to ide kupovať? *
Číselne vyjadrí opodstatnenie financovania počtom transakcií za konkrétne obdobie, počtom používateľov, počtom dotknutých systémov, prípadne opisom udalostí ktoré viedli k IT nákupu (zmena legislatívy - konkrétne uvedenie zákona) atď.
Your answer
Stručný slovný opis výdavku - Čo sa stane ak výdavok nebude realizovaný? *
Číselné vyjadrenie a opis škody, ktorá by mohla nastať v prípade nerealizovania výdavku.
Your answer
Využitie informačného systému na strane úradníka/pracovníkov VS *
Definujte počet používateľov (úradníkov) VS využívajúcich ISVS
Your answer
Využitie informačného systému na strane občana/podnikateľa *
Definujte počet používateľov (občanov/podnikateľov) využívajúcich ISVS
Your answer
Harmonogram IT výdavku - Začiatok *
MM
/
DD
/
YYYY
Harmonogram IT výdavku - Koniec *
MM
/
DD
/
YYYY
Zmluva vzťahujúca sa k výdavku je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (crz.gov.sk) *
Žiadosť sa uplatňuje na fakultatívne jednorázové IT výdavky nad 200 000 EUR do 20% finančných prostriedkov z prvku z ktorého je výdavok realizovaný maximálne však 1 000 000 EUR. Preto je nevyhnutné pre podanie žiadosti správne vyplniť zmluvné vzťahy.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms