Astudiaeth o Farn Rhanddeiliaid am Beirianneg Ecolegol
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Annwyl Gyfranogwr,
Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn sy’n perthyn i’r prosiect Ecostructure. Mae Ecostructure yn archwilio ffyrdd o ymgorffori gwaith dylunio sensitif o safbwynt ecolegol mewn strwythurau arfordirol artiffisial megis marinâu, harbwrs, morgloddiau, pierau a thorddyfroedd. Mae gennym arbrofion*ar hyd arfordir Cymru ac arfordir Iwerddon lle’r ydym yn edrych ar werth dyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol i blanhigion ac anifeiliaid morol. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn cael gwybod beth yw barn pobl am yr arbrofion hyn ac am eu traethlin* yn fwy cyffredinol (yr harbwr, y marina neu’r arfordir naturiol).

Mae cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn weithgarwch gwirfoddol. Gall cyfranogwyr dynnu’n ôl o’r astudiaeth unrhyw bryd, a gallant wrthod ateb unrhyw gwestiynau os ydynt yn dymuno. Ni chaiff cyfranogwyr eu talu i gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil hon.Mae’r arolwg hwn yn cydymffurfio â chanllawiau a amlinellwyd gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Coleg Prifysgol Dulyn ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth genedlaethol ac Ewropeaidd. Byddwn yn gwneud ein gorau i gadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol. Er mwyn helpu i barchu cyfrinachedd, ni fydd yr arolwg yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellir eich adnabod yn bersonol wrthi. Dim ond at ddibenion ysgolheigaidd y bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio. Caiff yr holl ddata ei storio ar ffurf electronig a warchodir gan gyfrinair.

Trwy gyflwyno’r arolwg ar-lein hwn rydych yn dangos eich bod wedi darllen y disgrifiad o’r astudiaeth, eich bod dros 18 oed a’ch bod yn cytuno â’r telerau fel y’u disgrifiwyd.

Sylwer: Mae’r arolwg hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Fodd bynnag, bydd testun sylfaenol yr arolwg yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd yng ngosodiadau eich porwr.

I gwblhau’r arolwg, dewiswch yr ateb sydd fwyaf perthnasol i chi a/neu sy’n adlewyrchu eich barn. Nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir.I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Ecostructure, ewch i http://www.ecostructureproject.eu a’n platfform mapio https://observatory.ecostructureproject.eu/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, cysylltwch â: info@ecostructureproject.eu

Caiff ECOSTRUCTURE ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru 2014-2020.

*Safleoedd astudiaeth ECOSTRUCTURE ynghylch barn rhanddeiliaid: Y Rhyl a Cheinewydd yng Nghymru a Marina Malahide a Harbwr Kilmore Quay yn Iwerddon
C1(a). A yw eich traethlin yn Iwerddon ynteu yng Nghymru?
Clear selection
C1(b). Os nad un o’n safleoedd ni yw eich traethlin (Marina Malahide a Harbwr Kilmore Quay yn Iwerddon, a’r Rhyl a Cheinewydd yng Nghymru), enwch y lleoliad yr ydych yn meddwl amdano wrth ateb y cwestiynau hyn.
C1(c). Sut y byddwch yn defnyddio’r draethlin yn bennaf (gweler y diffiniad yn y rhestr termau uchod)? h.y. Beth y byddwch yn ei wneud yma? (Dewiswch un ateb)
Clear selection
C2. Pa mor aml y byddwch yn defnyddio’r draethlin at y diben hwn? (Dewiswch un ateb)
Clear selection
C3. Pa mor gyfarwydd ydych chi â’r draethlin? (Dewiswch un ateb)
Clear selection
C4. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno â phob un o’r datganiadau canlynol?
Dewiswch yr ateb mwyaf perthnasol ar gyfer pob opsiwn
Anghytuno’n gryf
Anghytuno
Dim barn
Cytuno
Cytuno’n gryf
Mae amgylchedd y draethlin yn iach at ei gilydd
Mae’r amgylcheddau traethlin a addaswyd ar y draethlin neu o’i hamgylch yn iach at ei gilydd
Mae’r amgylcheddau traethlin naturiol ar y draethlin neu o’i hamgylch wedi’u difrodi gan ddatblygiadau pobl
Clear selection
C5. Sut y byddech yn disgrifio lefel eich pryder ar hyn o bryd ynghylch amgylchedd y draethlin yn eich lleoliad? (Dewiswch un ateb)
Clear selection
C6. Gan ystyried y draethlin gyfan yn eich lleoliad, beth yn eich barn chi yw’r strwythur amlycaf o ran maint? (Nodwch nad yw pob strwythur a restrir yn bresennol efallai ym mhob safle)
Clear selection
Rhowch sgôr i’r canlynol, gan ddefnyddio graddfa o 1-5, lle mae 1 yn golygu ‘Ddim yn bryderus o gwbl’ a lle mae 5 yn golygu ‘Yn bryderus iawn’. Gallwch ddewis pwynt 3 ar y raddfa os nad oes gennych farn bendant neu os byddai’n well gennych beidio â dweud.
Dewiswch yr ateb mwyaf perthnasol i chi.
C7. Pa mor bryderus ydych chi am y newid yn yr hinsawdd?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
Clear selection
C8. Pa mor bryderus ydych chi am fioamrywiaeth (h.y. yr amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid) ac am golli bioamrywiaeth mewn ardaloedd morol arfordirol?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
Clear selection
C9. Pa mor bryderus ydych chi am lifogydd arfordirol?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
Clear selection
C10. Pa mor bryderus ydych chi am yr effaith bosibl y gallai datblygiadau ar yr arfordir ei chael ar fioamrywiaeth yn eich ardal leol?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
Clear selection
C11. Ydych chi wedi gweld y dyluniadau yn eu lle yn un o’r safleoedd lle’r ydym yn cynnal ein harbrofion? Maent i’w gweld ym Marina Malahide a Harbwr Kilmore Quay yn Iwerddon ac yn y Rhyl a Cheinewydd yng Nghymru. *
Atebwch ‘Ydw’ i fynd i adran 2 yr arolwg neu ‘Nac ydw’ i fynd i adran 3 yr arolwg.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy