Astudiaeth o Farn Rhanddeiliaid am Beirianneg Ecolegol
Annwyl Gyfranogwr,
Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn sy’n perthyn i’r prosiect Ecostructure. Mae Ecostructure yn archwilio ffyrdd o ymgorffori gwaith dylunio sensitif o safbwynt ecolegol mewn strwythurau arfordirol artiffisial megis marinâu, harbwrs, morgloddiau, pierau a thorddyfroedd. Mae gennym arbrofion*ar hyd arfordir Cymru ac arfordir Iwerddon lle’r ydym yn edrych ar werth dyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol i blanhigion ac anifeiliaid morol. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn cael gwybod beth yw barn pobl am yr arbrofion hyn ac am eu traethlin* yn fwy cyffredinol (yr harbwr, y marina neu’r arfordir naturiol).

Mae cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn weithgarwch gwirfoddol. Gall cyfranogwyr dynnu’n ôl o’r astudiaeth unrhyw bryd, a gallant wrthod ateb unrhyw gwestiynau os ydynt yn dymuno. Ni chaiff cyfranogwyr eu talu i gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil hon.Mae’r arolwg hwn yn cydymffurfio â chanllawiau a amlinellwyd gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Coleg Prifysgol Dulyn ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth genedlaethol ac Ewropeaidd. Byddwn yn gwneud ein gorau i gadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol. Er mwyn helpu i barchu cyfrinachedd, ni fydd yr arolwg yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellir eich adnabod yn bersonol wrthi. Dim ond at ddibenion ysgolheigaidd y bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio. Caiff yr holl ddata ei storio ar ffurf electronig a warchodir gan gyfrinair.

Trwy gyflwyno’r arolwg ar-lein hwn rydych yn dangos eich bod wedi darllen y disgrifiad o’r astudiaeth, eich bod dros 18 oed a’ch bod yn cytuno â’r telerau fel y’u disgrifiwyd.

Sylwer: Mae’r arolwg hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Fodd bynnag, bydd testun sylfaenol yr arolwg yn ymddangos yn yr iaith a ddewiswyd yng ngosodiadau eich porwr.

I gwblhau’r arolwg, dewiswch yr ateb sydd fwyaf perthnasol i chi a/neu sy’n adlewyrchu eich barn. Nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir.I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Ecostructure, ewch i http://www.ecostructureproject.eu a’n platfform mapio https://observatory.ecostructureproject.eu/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, cysylltwch â: info@ecostructureproject.eu

Caiff ECOSTRUCTURE ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru 2014-2020.

*Safleoedd astudiaeth ECOSTRUCTURE ynghylch barn rhanddeiliaid: Y Rhyl a Cheinewydd yng Nghymru a Marina Malahide a Harbwr Kilmore Quay yn Iwerddon
C1(a). A yw eich traethlin yn Iwerddon ynteu yng Nghymru?
C1(b). Os nad un o’n safleoedd ni yw eich traethlin (Marina Malahide a Harbwr Kilmore Quay yn Iwerddon, a’r Rhyl a Cheinewydd yng Nghymru), enwch y lleoliad yr ydych yn meddwl amdano wrth ateb y cwestiynau hyn.
Your answer
C1(c). Sut y byddwch yn defnyddio’r draethlin yn bennaf (gweler y diffiniad yn y rhestr termau uchod)? h.y. Beth y byddwch yn ei wneud yma? (Dewiswch un ateb)
C2. Pa mor aml y byddwch yn defnyddio’r draethlin at y diben hwn? (Dewiswch un ateb)
C3. Pa mor gyfarwydd ydych chi â’r draethlin? (Dewiswch un ateb)
C4. I ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno â phob un o’r datganiadau canlynol?
Dewiswch yr ateb mwyaf perthnasol ar gyfer pob opsiwn
Anghytuno’n gryf
Anghytuno
Dim barn
Cytuno
Cytuno’n gryf
Mae amgylchedd y draethlin yn iach at ei gilydd
Mae’r amgylcheddau traethlin a addaswyd ar y draethlin neu o’i hamgylch yn iach at ei gilydd
Mae’r amgylcheddau traethlin naturiol ar y draethlin neu o’i hamgylch wedi’u difrodi gan ddatblygiadau pobl
C5. Sut y byddech yn disgrifio lefel eich pryder ar hyn o bryd ynghylch amgylchedd y draethlin yn eich lleoliad? (Dewiswch un ateb)
C6. Gan ystyried y draethlin gyfan yn eich lleoliad, beth yn eich barn chi yw’r strwythur amlycaf o ran maint? (Nodwch nad yw pob strwythur a restrir yn bresennol efallai ym mhob safle)
Rhowch sgôr i’r canlynol, gan ddefnyddio graddfa o 1-5, lle mae 1 yn golygu ‘Ddim yn bryderus o gwbl’ a lle mae 5 yn golygu ‘Yn bryderus iawn’. Gallwch ddewis pwynt 3 ar y raddfa os nad oes gennych farn bendant neu os byddai’n well gennych beidio â dweud.
Dewiswch yr ateb mwyaf perthnasol i chi.
C7. Pa mor bryderus ydych chi am y newid yn yr hinsawdd?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
C8. Pa mor bryderus ydych chi am fioamrywiaeth (h.y. yr amrywiaeth o blanhigion ac anifeiliaid) ac am golli bioamrywiaeth mewn ardaloedd morol arfordirol?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
C9. Pa mor bryderus ydych chi am lifogydd arfordirol?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
C10. Pa mor bryderus ydych chi am yr effaith bosibl y gallai datblygiadau ar yr arfordir ei chael ar fioamrywiaeth yn eich ardal leol?
Ddim yn bryderus o gwbl
Yn bryderus iawn
C11. Ydych chi wedi gweld y dyluniadau yn eu lle yn un o’r safleoedd lle’r ydym yn cynnal ein harbrofion? Maent i’w gweld ym Marina Malahide a Harbwr Kilmore Quay yn Iwerddon ac yn y Rhyl a Cheinewydd yng Nghymru. *
Atebwch ‘Ydw’ i fynd i adran 2 yr arolwg neu ‘Nac ydw’ i fynd i adran 3 yr arolwg.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy