โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ระบบงานสำคัญของกลุ่มให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย” ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. และวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
The form โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ระบบงานสำคัญของกลุ่มให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย” ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. และวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created using Google Forms. Create your own