แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายถูกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ชาย
หญิง
๑. เพศ
๒. อายุ *
Required
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด *
Required
๔. อาชีพของผู้มารับบริการ *
Required
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ๑. ด้านเวลา *
๑.๑ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๑.๒ ความรวดเร็วในการให้บริการ
๒. ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
๒.๑ การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี๋ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
๒.๒ การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
๒.๓ การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
๓. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ *
๓.๑ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
๓.๒ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
๓.๓ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
๓.๔ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
๓.๕การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
๔.๑ ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
๔.๒ จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
๔.๓ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ฯลฯ
๔.๔ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด *
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse