แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
คำชี้แจง
1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
2. ผลการประเมินของผู้ประเมินจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ในภาพรวม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงในแต่ละประเด็นคำถาม
3. แบบประเมินมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นสถานภาพของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 เป็นความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางปรับปรุงพัฒนา
4. การประเมินมีเกณฑ์การให้น้ำหนักความพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ ดีมาก, 4 ระดับดี, 3 ระดับปานกลาง, 2 ระดับน้อย, และ 1 ระดับ น้อยที่สุด โปรเลือกในช่องตามระดับความเห็นของท่าน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. Report Abuse