แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลห้วยลาน
เทศบาลตำบห้วยลาน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ มาสรุปผลและปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับตัวท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
ส่วนที่ 2 : งานที่ขอรับการบริการ
งานที่ขอรับการบริการ *
โปรดเลือก งานบริการที่ท่านได้รับการบริการ  หรือได้รับความช่วยเหลือ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 ท่านได้รับบริการตามลำดับก่อนหลัง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
3.5 มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ
3.6 มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ
3.7 มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ wifi
3.8 มีห้องน้ำสะอาดรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy