Covid-19
Childcare workers provide a vital service in keeping the country working. Enabling key workers to work and ensuring that vulnerable children can access childcare during the Covid-19 outbreak will be essential.
The Cwlwm partnership is collecting information, on behalf of Welsh Government, to identify Childcare Practitioners from Childcare Settings which cannot operate, who would potentially be willing to join a bank of staff that may be deployed to work in Childcare Settings elsewhere.

Cwlwm appreciate that these are unprecedented and uncertain times for the Childcare sector and its workforce. The current advice and guidance on Covid-19 is ever changing, so whilst we collect this information in good faith at the time of publication it may not be required. I hope that you will appreciate this and will complete the survey under these assumptions.

Cwlwm brings together the five leading childcare organisations in Wales to deliver a bilingual integrated service that ensures the best possible outcomes for children and families across Wales within the Welsh Government's 'whole-system' approach.

Cwlwm, led by Mudiad Meithrin (MM) in partnership with Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs (CPCKC), Early Years Wales (EYW), National Day Nurseries Association (NDNA Cymru), and Professional Association for Childcare and Early Years (PACEY Cymru), brings together an ability, based on a wealth of experience, to tackle issues within the Childcare and Play sector.

Please submit a short expression of interest so that we may supply details to key partners such as Welsh Government, Local Authorities and Care Inspectorate Wales.

___

Mae gweithwyr gofal plant yn darparu gwasanaeth hollbwysig yn cadw’r wlad i weithio. Bydd galluogi gweithwyr allweddol i weithio a sicrhau y gall plant hyglwyf gyrchu gofal plant yn ystod cyfnod brigo Covid-19 yn hanfodol.
Mae partneriaeth Cwlwm yn casglu gwybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru i adnabod Ymarferwyr Gofal Plant o Leoliadau Gofal Plant na allant weithredu, a fyddent, o bosibl, yn barod i ymuno â chronfa o staff y gellid eu defnyddio i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant mewn man arall.
Mae Cwlwm yn sylweddoli bod y rhain yn adegau nas gwelwyd mo’u tebyg o’r blaen, ac yn adegau ansicr i’r sector Gofal Plant a’i weithlu. Mae’r cyngor a’r arweiniad presennol ar Covid-19 yn newid yn gyson, felly er ein bod yn casglu’r wybodaeth hon yn ddidwyll ar adeg cyhoeddi, mae’n bosibl na fydd ei hangen. Gobeithiwn y byddwch yn gwerthfawrogi hyn ac yn cwblhau’r arolwg ar gefndir y rhagdybiaethau hyn.
Mae Cwlwm yn dwyn at ei gilydd y pum prif gyfundrefn ofal plant yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth integredig sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ledled Cymru o fewn dull ‘system-gyfan’ Llywodraeth Cymru.

Mae Cwlwm, dan arweiniad Mudiad Meithrin (MM) mewn partneriaeth â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs (CPCKC), Blynyddoedd Cynnar Cymru (BCC), Y Gymdeithas Meithrinfeydd Dydd Genedlaethol (NDNA Cymru), a ‘r Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru (PACEY Cymru), yn dwyn at ei gilydd allu, yn seiliedig ar gyfoeth o brofiad, i fynd i’r afael â materion y sector Gofal Plant a Chwarae.
Gofynnwn i chi gyflwyno mynegiant o ddiddordeb byr fel y gallwn roi’r manylion i bartneriaid allweddol megis Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol ac Arolygiaeth Gofal Cymru.


First Name | Enw Cyntaf *
Your answer
Surname | Cyfenw *
Your answer
Email address | Cyferiad Ebost *
Your answer
Contact Telephone Number | Rhif Ffôn Cyswllt *
Your answer
Local Authority Area | Ardal Awdurdod Lleol
Privacy Statement
This survey is published and managed by Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs. Please be aware that we take your concerns about privacy seriously and we make every reasonable effort to respect it.

We collect your name, club name and Local Authority (as identifying information) on this survey for the purpose of tailoring our support to you in the future.

All of the information that you provide will be treated as confidential and will only be used for research purposes. Your comments will not be identified as belonging to you, instead they will be combined with those gathered from other survey participants, and will be analysed as part of a group.

This data will be kept for a period of 12 months and destroyed securely.

If you have any questions regarding data held about you, please contact info@clybiauplantcymru.org

_____________________

Mae’r arolwg hwn wedi ei gyhoeddi, ac yn cael ei reoli, gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs. Rydym am eich sicrhau ein bod yn cymryd o ddifrif eich pryderon am breifatrwydd o ddifrif, ac y byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i barchu hynny.

Byddwn yn casglu eich enw, enw’r clwb a’r Awdurdod Lleol (fel gwybodaeth sy’n fodd adnabod) ar yr arolwg hwn i’r diben o deilwrio’r gefnogaeth a roddwn i chi yn y dyfodol.

Bydd y cyfan o’r wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn cael ei drin yn gyfrinachol ac yn cael ei ddefnyddio i bwrpasau ymchwil yn unig. Ni fydd modd adnabod eich sylwadau fel rhai o’ch eiddo chi, yn hytrach cânt eu cyfuno gyda’r rhai hynny a gesglir oddi wrth gyfranogwyr eraill yr arolwg, ac fe’u dadansoddir yn rhan o grŵp.

Cewdwir y data hyn am gyfnod o 12mis a’u dinistrio’n ddiogel.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y data a gedwir amdanoch, cysylltwch â info@clybiauplantcymru.org

Community in which you would be prepared to work (postcode)? | Y Gymuned y byddech yn barod i weithio ynddi (cod post)? *
Your answer
Current Employer | Cyflogwr Presennol *
Your answer
Current Practitioner Role | Eich Rôl Bresennol fel Ymarferydd *
Your answer
Are you currently signed up to the DBS Update Service, and able to provide an original DBS certificate? | A ydych wedi’ch cofrestru ar Wasanaeth Diweddaru’r GDG ar hyn o bryd, ac yn gallu darparu eu tystysgrif GDG wreiddiol? *
Any other comments | Unrhyw Sylwadau Eraill
Your answer
Please confirm by ticking this box that you consent to us sharing the information that you supply in this form with CWLWM partners, Welsh Government and Local Authorities | Gofynnir i chi dicio’r bocs yma i roi eich caniatâd i ni rannu’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen hon â phartneriaid Cwlwm, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy