แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามความคิดเห็นฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นผู้รับบริการ (หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในการติดตามผลการใช้บริการข้อมูลทางวิชาการของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลทางวิชาการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น
ชื่อหน่วยงานผู้ให้ความเห็น : *
Your answer
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป :
โปรดคลิ๊กเลือกข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
ระยะเวลาทำงานในหน่วยงาน *
ประเภทบุคลากรและตำแหน่ง (ข้าราชการประเภท) *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายการเงินการคลัง :
โปรดคลิ๊กเลือกข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง
1. ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายการเงินการคลัง ผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
2. ท่านทราบหรือไม่ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายการเงินการคลังผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี (www.cgd.go.th/srt) *
3. ท่านเข้าใช้บริการข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี บ่อยมากเพียงใด
4. ท่านเข้าใช้บริการข้อมูลทางวิชาการทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ท่านมีความเห็นว่า การให้บริการข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ Banner: กฎหมายน่ารู้ สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มากน้อยเพียงใด
6. ท่านมีความเห็นว่า การให้บริการข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ Banner: ถาม-ตอบ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มากน้อยเพียงใด
7. ท่านมีความเห็นว่า การให้บริการข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวม มีความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน มากน้อยเพียงใด
8. ท่านคิดว่า การให้บริการข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด *
9. ท่านคิดว่า การให้บริการข้อมูลทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มากน้อยเพียงใด *
10. ท่านคิดว่า ช่องทางการให้บริการข้อมูลทางวิชาการช่องทางใด มีผลต่อการรับรู้ของท่านมากที่สุด *
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม :
เพื่อปรับปรุงการให้บริการข้อมูลทางวิชาการในภารกิจการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายการเงินการคลัง (โปรดระบุเป็นข้อ ๆ)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service