แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

////////////////////////////////////////////////////////////////

กรุณาคลิกเลือก ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด

แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตอนที่ 3 กระบวนการบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 4 กระบวนการเรียนการสอน

/////////////////////////////////////////////////////////////////

คำถาม ที่มี * เป็นคำถามที่ต้องตอบครับ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

  คำชี้แจง กรุณาคลิกเลือก ข้อความ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question