หลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG (Energy Literacy Development in the Age of BCG)
หลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG (Energy Literacy Development in the Age of BCG) เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แนวคิดของหลักสูตร
       โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังเป็นโลกที่เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ด้านสภาพแวดล้อมอันเกิดจากภาวะโลกร้อน การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจถดถอย ฯลฯ ทำให้บางประเทศได้มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่อาศัยความร่วมมือจากผู้นำในภาคธุรกิจเอกชน โดยดึงศักยภาพและประสบการณ์ของผู้นำเหล่านั้นมาร่วมแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ต่างๆ ในระยะยาว และเป็นการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนาประเทศจากการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางสังคมที่มุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพมากว่า 80 ปี โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และสภาพแวดล้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ที่เน้นนำผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based products) และทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงกระบวนการที่สามารถนำกลับมาใช้ (Circular concept) และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม (Green business model) อันจะช่วยลดการสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG (Energy Literacy Development in the Age of BCG) ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามา upskill/reskill ตามอัธยาศัย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
        เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป  และผู้ประกอบการ SME ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสะอาดและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แนวคิดด้าน BCG และบทบาทของธุรกิจพลังงานสีเขียวในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ประกอบกิจการ SME หรือประชาชนทั่วไป
2. อายุมากกว่า 15 ปี
3. ต้องการฝึกทักษะ upskill / reskill ของตนเอง ด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่่ยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ กันยายน 2566 - เมษายน 2567
ข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และยอมรับว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ รวมถึงไฟล์ภาพ การบันทึกวิดีโอ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกประมวลผลและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมของหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG (Energy Literacy Development in the Age of BCG)  และเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของข้าพเจ้าได้ตลอดเวลา
*
Captionless Image
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy