แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62”
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน“เกษียณสุขสันต์ ผูกสัมพันธ์ มุทิตา 62” นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระเกษียณอายุราชการจำนวน 9 ท่าน
2. กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมชินสีห์ชั้น 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ขอให้ท่านให้ความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. โดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
โปรดคลิกเลือก ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. การดำเนินงานประสานกับฝ่ายต่างๆ
2. สถานที่และช่วงเวลาในการจัดงาน
3. บรรยากาศ และการตกแต่งสถานที่ เวที แสง สี เสียง
4. ชุดการแสดง และคาราโอเกะ
5. พิธีการลำดับขั้นตอนต่าง ๆ
6. การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงาน
7. การรับลงทะเบียนของที่ระลึก
8. การจัดทำสื่อมัลติวิชั่น
9. อาหารโต๊ะจีน
10. ภาพรวมความร่วมมือในการดำเนินงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมฯโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service