CHESTIONAR 1

Privind satisfacerea nevoilor de formare la nivelul cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli de pe raza judeţului Mureș
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Implementarea unui sistem managerial modern, eficient
  Completarea bazei de date privind formarea profesională pe tot parcursul vieții
  Dezvoltarea și modernizarea mijloacelor didactice
  Dezvoltarea marketingului educaţional
  Elaborarea și actualizarea permanentă a organigramei, regulamentului intern, fişei posturilor și a fișelor de evaluare anuală
  Revizuirea Manualului calităţii şi a procedurilor pentru atingerea indicatorilor din standaredele de calitate
  Please enter one response per row
  Cu responsabilii pentru formarea continuă din unităţile de învăţământ
  Cu Inspectoratul școlar județean prin inspectorii de specialitate
  Cu mass-media
  Cu furnizorii de programe și profesorii metodiști responsabili zonali CCD
  Please enter one response per row
  Optimizarea competenţelor privind utilizarea unor metode didactice activ- participative centrate pe elev
  Optimizarea metodelor și mijloacelor de evaluare de parcurs și sumativă
  Optimizarea competenţelor de documentare şi de redactare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică, în vederea participării la examenele de obţinere a gradului didactic I
  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice debutante, a inginerilor şi maiştrilor instuctori, a profesorilor de educaţie fizică şi sport
  Organizarea și/ sau participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe, seminarii
  Elaborarea și editarea de publicaţii educaţionale
  Pregătirea cadrelor didactice şi a managerilor şcolari în elaborarea şi implementarea proiectelor de finanţare comunitară șia celor cu finanțare externă
  Dobândirea de noi competenţe pentru: secretari, arhivari, bibliotecari, laboranţi, pedagogi din internatele şcolare, administratori financiari şi administratori de patrimoniu
  Please enter one response per row
  Cu beneficiarii direcți și indirecți ai educației
  Cu comunitatea locală
  Cu managementul proiectelor finanţate din fonduri europene
  Cu poliția, unitățile sanitare, biserica, agenți economici, ONG-uri
  Cu instituţii de cultură, universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură
  Please enter one response per row