แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวมของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้รับบริการจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี โดยผลที่ได้จะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
สถานภาพของผู้มารับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
**คำชี้แจง
0 = ไม่พึงพอใจ
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
2 = พึงพอใจน้อย
3 = พึงพอใจปานกลาง
4 = พึงพอใจมาก
5 = พึงพอใจมากที่สุด
2.1 ด้านเวลา
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
2.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
มีการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
2.3 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
2.4 ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ Social media *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ Social media *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ มีความถูกต้อง และเพียงพอ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
ปัญหาที่พบ
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ชื่อ (ไม่บังคับ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms