ใบสมัคร โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562
แบบสำรวจปัญหาและความเข้าใจ เกี่ยวกับ FinTech
เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หมายถึง การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านการเงิน เพื่อให้การบริการด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สิ่งใหม่ด้วย
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด ผู้เข้าโครงการ *
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน (13หลัก) *
Your answer
ชื่อธุรกิจ *
Your answer
เลขทะเบียนธุรกิจ *
Your answer
ตำแหน่งในบริษัท *
Your answer
อีเมล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ 1 *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ 2
Your answer
ความถี่ในการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นทางการเงินต่อสัปดาห์ *
วัตถุประสงค์ที่ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
แบบสำรวจปัญหา
*
5.มากที่สุด
4.มาก
3.ปานกลาง
2.น้อย
1.น้อยที่สุด
ปัญหาการจัดการข้อมูลของบริษัท (Big Data)
การใช้เทคโนโลยีมาบริหาร/การลงทุนที่คุ้มค่าของธุรกิจ
ปัญหาหนี้สินของพนักงานกระทบต่อการปฏิบัติงาน
การจัดการระบบความปลอดภัยของบริษัท (Cyber Security)
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Stock) / Asset ที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเงินเดือน
ปัญหาการกู้เงินยาก
มีการลงทุนในรูปแบบใหม่
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ประเภทการจดทะเบียนธุรกิจ *
ประเภทธุรกิจ *
Required
ที่อยู่
เลขที่ *
Your answer
หมู่
Your answer
ตรอก/ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ *
Your answer
แบบประเมินเบื้องต้น (Self Assessment)
*
0 ไม่มี
1 น้อยมาก
2 น้อย
3 พอใช้
4 ดี
5 ดีมาก
ประสิทธิภาพการผลิต/การควบคุมต้นทุน
รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการบุคคลากร
การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีและนวตกรรม
ช่องทางการตลาด/การส่งเสริมการขาย
การเงินและแหล่งเงินทุน
การบัญชีและภาษีอากร
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service