แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของบัณฑิต
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความเมตตา กรุณา เสียสละ และช่วยเหลือผู้อื่น *
1.2 มีความซื่อสัตย์และสุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น *
1.3 มีความรับผิดชอบ มีวินัย อดทนและอดกลั้น *
2. ด้านความรู้วิชาชีพ
2.1 มีความรู้ด้านทฤษฎีต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียน *
2.2 สามารถตีความ ขยายความ แปลความ ย่อความและจับใจความได้ *
2.3 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและสถานการณ์ได้ *
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคล่องแคล่วในการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจและประยุกต์ในการทำงานได้ *
3.2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาและทำงานท่ามกลางความกดดันได้ *
3.3 สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้ *
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดจนสำเร็จ *
4.2 มีทักษะในการทำงานเป็นทีม *
4.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน *
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลข และแปลผลการวิเคราะห์ *
5.2 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและต่างประเทศได้ดี *
5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารได้ดี *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms