แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ประจำปี 2561
สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแบบสำรวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ
1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัย *
1.2 นักศึกษา มสธ. *
1.3 บุคคลภายนอก *
สาขาวิชา
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย(ถ้ามีระบุ)
Your answer
1.4 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้
ค้นคว้าทางวิชาการ *
เพิ่มพูนความรู้ *
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ *
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.