Závazná přihláška na zimní kondiční soustředění
Pro závodníky od 6 do 15 let, který se koná 2. - 6. 1. 2019
Jak uhradit
V den podání přihlášky celou částku kurzovného 8 000 Kč/ dítě na bankovní účet 2900399343/2010. VS vytvořte číslicí označující školní rok + číslice 5 ve formátu rrrrrr5 např. 2017185, ve zprávě pro příjemce uveďte Zimní soustředění + jméno a příjmení dítěte. Storno podmínky: v případě zrušení účasti dítěte 60 a více dní před datem zahájení činí storno 50 % z celkové částky, v případě zrušení účasti dítěte 30 a méně dní se uplatní storno ve výši 100 %. Poskytovatel doporučuje uzavření připojištění pro případ storna účasti dítěte na soustředění. Uzávěrka přihlášek 23.10.
Jméno a příjmení dítěte *
Your answer
Datum narození dítěte *
MM
/
DD
/
YYYY
Kontaktní e-mail na rodiče *
Your answer
Telefonní kontakt na rodiče *
Your answer
Tréninková skupina *
Required
Preferuji být na pokoji s...
Uveďte, prosím, jméno preferovaného spolubydlícího na pokoji. Odpověď není povinná.
Your answer
Mám možnost poskytnout sdílenou dopravu *
Vyberte jednu z možností:
Počet volných míst v autě včetně zavazadel a lyží *
Your answer
Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky Zimního kondičního soustředění
1. Zákonný zástupce je povinen poskytovatele řádně, pravdivě a včas informovat o změně zdravotního stavu dítěte a nic v této souvislosti nezamlčet.
2. V den nástupu na Zimní kondiční soustředění (dále jen „soustředění) předá zákonný zástupce poskytovateli kopii platného lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat sportovní aktivity, prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte a kopii zdravotního pojištění či dalšího připojištění. V případě nepředložení těchto potvrzení nemusí být dítěti umožněna účast na soustředění, a to bez nároku na finanční kompenzaci.
3. Zákonný zástupce je povinen si bezodkladně vyzvednout dítě:
a) v případě nemoci, která znemožňuje dítěti se plně účastnit programu soustředění nebo je rizikem nákazy pro další děti nebo zaměstnance poskytovatele (vedoucích/instruktorů soustředění);
b) při podezření na infekční onemocnění dítěte; v takovém případě je poskytovatel oprávněn bez náhrady s okamžitou platností vyloučit dítě z účasti na táboře, a to do doby, než zákonný zástupce doloží aktuální potvrzení od lékaře, že dítě je bezinfekční;
c) v případě hrubého porušení pravidel soustředění (např. ničení nebo poškozování majetku poskytovatele nebo provozovatele areálu, hrubé chování k ostatním účastníkům soustředění, narušování chodu soustředění a nerespektování programu apod.). V těchto případech nevzniká nárok na vrácení nevyčerpané částky za soustředění.
4. Poskytovatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním dítěte nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců poskytovatele.
5. Dítě, které nemluví česky, musí hovořit anglicky. V případě, že dítě nemluví anglicky natolik, aby bylo schopné porozumět pokynům trenérů, vyhrazuje si poskytovatel právo dítě z bezpečnostních důvodů bez náhrady vyloučit. V takovém případě je zákonný zástupce povinen zajistit vyzvednutí dítěte nejpozději do 24 h od výzvy poskytovatele učiněné telefonicky či e-mailem na kontaktní údaje uvedené v přihlášce.
6. Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené (úmyslně nebo i z nedbalosti) jeho dítětem.
7. Účast dítěte na soustředění lze zahájit později nebo ukončit dříve z vůle zákonného zástupce. V těchto případech nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za soustředění. Poskytovatel doporučuje dodržovat čas předání a převzetí dítěte, aby nedocházelo k narušování programu soustředění.
8. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit program nebo zrušit soustředění v důsledku nepředvídatelných, zejména povětrnostních událostí nebo zásahu vyšší moci. V případě změny programu soustředění při zachování časového rámce nevzniká účastníku nárok na finanční kompenzaci. V případě, že dojde ke zrušení celého soustředění nebo jeho části, má účastník nárok na vrácení úhrady v poměrné výši za dobu zrušené účasti na soustředění. Jiná kompenzace za strany poskytovatele účastníku soustředění nenáleží.
9. Poskytovatel důrazně nedoporučuje, aby dítě na soustředění vnášelo mobilní telefony, elektroniku, šperky či jiné cenné předměty. Zákonný zástupce bere na vědomí, že vnášení uvedených předmětů na soustředění vzdor tomuto poučení bude pouze na vlastní zodpovědnost zákonného zástupce. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu či odcizení těchto předmětů.
10. V případě využití sdílené dopravy za případné škody na zdraví či majetku nenese Swim Smooth/ Poskytovatel odpovědnost a tyto se řeší ve vztahu mezi dotčenými subjekty.
11. Splatnost ceny za dětský plavecký soustředění stanovuje poskytovatel tak, že cena za plavecký soustředění je splatná v celé výši do tří dnů od vyplnění přihlášky.
12. Storno podmínky:
a) v případě zrušení účasti dítěte na zimním plaveckém soustředění 60 a více dní před datem zahájení činí storno 50 % z celkové částky.
b) v případě zrušení účasti dítěte 30 a méně dní se uplatní storno ve výši 100 %. Poskytovatel doporučuje uzavření připojištění pro případ storna účasti dítěte na soustředění.
13. Zákonný zástupce dává výslovný souhlas správci osobních údajů (Swim Smooth Czech Republic, z.s.) se zpracováním osobních údajů jeho dítěte a jejich uchováváním (po dobu 5 let) podle zákona 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v přihlášce na soustředění a za účelem účasti jeho dítěte na zimním soustředění. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo, pokud bylo poskytnuto.
14. Zákonný zástupce dává výslovný souhlas s použitím fotografií a videozáznamů svého dítěte, k prezentaci jednak plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth. Zákonný zástupce dává rovněž souhlas se zveřejňováním výkonů svého dítěte, a to pro marketingové, analytické a jiné účely plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth.
15. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky bez předchozího souhlasu zákonného zástupce dítěte změnit. O změně bude zákonný zástupce informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud zákonný zástupce se změnou Všeobecných podmínek nebude souhlasit, je povinen to poskytovateli oznámit nejpozději do 30 dní od oznámení změny Všeobecných podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah ukončen ukončením příslušného Zimního plaveckého soustředění, a to za stávajících Všeobecných podmínek.
Souhlas se všeobecnými podmínkami *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms