فرم رضایت از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سعی دارد با بهره گیری از نظرات و رهنمودهای کارشناسان و صاحبنظران گرامی و کلیه اعضا و کاربران محترم کیفیت ارائه خدمات کتابخانه را ارتقاء بخشد . لذا،خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ما را از نظرات و آراءخویش بهره مند سازید.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question