PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Để có cơ sở đánh giá chất lượng của phương pháp và quy trình đánh giá, đề nghị các giảng viên và sinh viên đọc và trả lời các câu hỏi theo các mức độ như sau
1 = Không hoàn toàn đồng ý
2 = Không đồng ý
3 = Tương đối đồng ý
4 = Đồng ý
5 = Hoàn toàn đồng ý
Email address *
Cột 1
Cột 2
Cột 3
Cột 4
Cột 5
Hình thức đánh giá được công khai trong đề cương chi tiết học phần
Hình thức đánh giá được công khai từ đầu kỳ học
Quy trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng
Các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu chương trình
Kết quả học tập của người học được đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau (kiểm tra; thảo luận nhóm, bài tập, tiểu luận, giao nhiệm vụ học tập ở nhà…)
Hình thức và nội dung đánh giá của GV khuyến khích phát triển tính tích cực, sáng tạo của người học trong việc vận dụng kiến thức đã học
Kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực của sinh viên; khích lệ khả năng vận dụng sáng tạo của người học
Kết quả kiểm tra đánh giá được công bố kịp thời cho sinh viên
A copy of your response will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms