Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2017. szeptember)
200 éve született TOMPA MIHÁLY
(Rimaszombat, 1817. szeptember 28. – Hanva, 1868. július 30.)

Az egyik leghányatottabb sorsú magyar költő, református lelkész, a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

„Költészetének irodalomtörténeti jelentősége abban foglalható össze, hogy Petőfi és Arany mellett legnagyobb tehetséggel és hatással képviselte a népies alapból kifejlődő nemzeti költészetet. Költészete valósággal áthidalója Vörösmarty – Bajza iskolájának, s Petőfi – Arany valószerű költészetének.” (Kéki Lajos 1912-ben írta)

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje: 2017. szeptember 30.
1. Tompa Mihály 1817. szeptember 28-án született Rimaszombaton. Édesapja elszegényedett székely nemesi család leszármazottja, csizmadia volt. Édesanyja a cselédlányévek után elgyötört, betegségekkel küszködő asszony volt, aki fiatalon hunyt el. Édesanyja halála után a félárva kisfiú apai nagyapjának a házába került, ahol mostoha bánásmódban részesült. Melyik községben éltek a nagyszülők? *
2. A gyermeket korán munkára fogták, kevés szeretetben részesült, éppen csak megtűrték. Az árvában mindez csak fokozta a félelmet, a bizalmatlanságot, a zárkózottságot, amit édesanyja elvesztése már elültetett benne. Mivel töltötte azt a kevés szabadidejét, ami a napi teendők mellett jutott neki? *
3. A kallódó fiú életét a tanítója fordította meg, aki felfigyelt az éles eszű, tehetséges ifjúra és rábeszélte a nagyszülőket, hogy engedjék a sárospataki kollégiumba. A tanító arról is gondoskodott, hogy Tompa Mihály tanulmányaihoz a szükséges anyagi alapot előteremtse; két nemes úrfi mellé szegődtette szolgadiáknak és így megkezdhette tanulmányait. Ki volt a költő tanítója, aki felfedezte és útját egyengette? *
4. Életének második másfél évtizede (1832–1845) jórészt a sárospataki Kollégiumban telt. A gimnáziumi osztályok elvégzése után ……….. volt segédtanító. Először jutott komolyabb jövedelemhez és került olyan társadalmi közegbe, amelyben megbecsülték és szerették. Hol volt először segédtanító? *
5. Egy év segédtanítóskodás (1838–1839) után visszatért Sárospatakra, hogy elvégezze a bölcsészeti után a két-két éves jogi és teológiai tanfolyamokat. 1840-ben jelentek meg első versei nyomtatásban, a Posta-dal, a Víz-dal. Ezek a versek inkább a népies gyökerű kollégiumi diákköltészetre emlékeztetnek. Majd az 1840-es évek elején pontosan harminc verse jelent meg korának legszínvonalasabb lapjában. Melyik volt a kor legszínvonalasabb irodalmi lapja? *
6. Tanulmányai során kis- és nagyúri családoknál nevelősködött. Egyik nevelői állomásán ismerkedett meg élete első nagy szerelmével. A lány édesanyjához szól a Nyílt levél egy hölgyhöz című verse, melyben megvallja a lánya iránti szerelmét. Ki volt az ifjú hölgy? *
7. Ez idő tájt találkozott Tompa Mihály, az akkor huszonkét éves már ünnepelt költővel, Petőfi Sándorral. Előtte volt már levélváltás köztük. Velük együtt (Kerényi Frigyes, fiatal lírikussal és Petőfi Sándorral), résztvevője volt a nevezetes költői versenynek, melyből született az Erdei-lak című vers. Hol találkozott Tompa Mihály Petőfi Sándorral először? *
8. Sárospataki tanulmányait abbahagyva Pestre költözött. Kapcsolatba került a kor kiemelkedő íróival. Csakhamar országszerte megismerték a nevét, s a Petőfi körül csoportosuló fiatal írók között tartották számon. Itt jelent meg az a műve, mely néhány hónapon belül két kiadást is megért. Mikor volt ez és mi a mű címe? *
9. Életét azonban nem az irodalomra építette. Beteges alkatának nem tett jót a pesti környezet. A papi hivatás mellett döntött. A Gömör megyei kis falu, Beje lelkipásztora lett. A forradalom kitörése betegen találta, de amikor felgyógyult, kérte magát hadiszolgálatra, mint tábori lelkész vett részt a szabadságharcban. Melyik csatában volt jelen? *
10. Leszerelése után hazament Bejére. Néhány hónap múlva már Kelemér község lelkipásztora. Itt, 1849 májusában feleségül vette a 18 éves Soldos Emília nemes kisasszonyt. Azt hitte a boldogság kora következik, de még ez év őszén bekövetkezett a nagy nemzeti tragédia, a szabadságharc bukása, és a következő év tavaszán magánéletében is nagy csapás érte; meghalt az alig két hónapot élt kisfia. Melyik versében örökítette meg e megrázó tragédiájának élményét. *
11. Mégis a boldogtalan keleméri évek – Bach-korszak, a családi gyász, a testi szenvedések – idején születtek azok a nagyhatású versek, amelyek Tompa Mihályt az ötvenes évek költőóriásává tették. Verseivel egy nemzetet vígasztalt, erősített és tanított remélni, a nemzeti öntudat ébren tartója volt az elnyomatás éveiben. Melyik az a verse, amelyikért kétszer is elhurcolták? *
12. A meghurcoltatások a lelkészi pálya harmadik, utolsó állomására, a hanvai lelkészsége idejére estek. Leszámítva a zaklatásokat, a hátralévő tizenhét évben, kiteljesedett a költői életműve. A hanvai évek idején megélénkültek a baráti kapcsolatai. A legjelentősebb közülük az a barátság, mely 1847-ben kezdődött, 1852-ben volt az első személyes találkozás és Tompa Mihály haláláig tartott. A költő melyik barátját keressük? *
13. A hanvai évek idején Tompa Mihály a kor egyik vezető költője volt. A sikerek; a társadalmi és költői felemelkedés (1858-ban akadémiai taggá választották, akadémiai pályadíjat nyert 1859-ben, 1868-ban a Magyar Tudományos Akadémia 200 aranyos nagydíjával jutalmazta életművét), javuló életkörülmények, a jó házasság ellenére a veszteségek látszottak nagyobbaknak. Gyermekei elvesztése, betegségei, a politikai helyzet, mind nyomasztóan hatott kedélyére. Legyengült, lefogyott, halálvágy uralkodott el rajta. 1868. július 30-án hunyt el. Halála után mikor jelent meg az első teljes gyűjtemény műveiből? *
13+1. A szabadságharc bukása után, az elnyomatás éveiben költőink írásai többnyire álnéven jelentek meg. Tompa Mihály is álnév mögé bújt még keleméri református lelkész korában. Milyen álnevet használt? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét! *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy