Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu

Slav Dillilere Türkçe Öğretimi

  Sempozyum Ortakları

  Türk Dil Kurumu Yunus Emre Enstitüsü

  Amaç

  XIX. yüzyılda dünyada müstakil bir bilim alanı olarak ortaya çıkan Türkoloji çalışmaları, XX. yüzyılda farklı alanlara açılmış, XXI. yüzyılda ise disiplinler arası bir hüviyet kazanarak gelişimini sürdürmektedir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ivme kazanan Türkçenin öğretimi, 1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki siyasi gelişmelere paralel olarak farklı coğrafyalarda daha fazla talep gören bir saha haline gelmiştir. 2000’li yıllardan itibaren hem Türkiye’de hem de farklı coğrafyalarda yabancılara Türkçe öğreten kurumların sayısında talepler doğrultusunda artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede Türkiye içerisinde pek çok üniversitede yabancılara Türkçe öğretim birimleri kurulmuş, yabancılar için Türkçe öğretim kitapları yazılmış ve yazılmaya da devam etmektedir. Dünyada Türkçe öğretimini profesyonel bir şekilde yapmak maksadıyla devlet tarafından kurulan Yunus Emre Enstitüsü, farklı kıtalarda değişik kesimden insanlara Türkçe öğretmektedir. Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kanunda kendisine verilen görevleri ve amaçları gerçekleştirmek üzere kültür sanat faaliyetleri yanında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile bilimsel araştırma ve uygulamaları da yürütmektedir. Türk dilinin, kültür ve sanat değerlerinin uluslararası ölçekte tanıtılması ve öğretilmesi hususunda uygulama ve araştırmalar yapan enstitü, farklı kurumlarla işbirliği içinde bilimsel çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik faaliyetlere de imza atmaktadır. Bu çerçevede, Yunus Emre Enstitüsü Varşova Türk Kültür Merkezi, 11-12 Haziran 2015'te Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu "Slav Dillilere Türkçe Öğretimi" düzenleyecektir. Böylece Slav dillilere Türkçe öğreten Türkologların, araştırmacıların ve sahada çalışanların bilgi alışverişinde bulunup tecrübelerini paylaşmaları ve alana yeni bakış açıları getirebilmeleri amaçlanmaktadır. Slav dillerinin konuşulduğu on iki ülkede Türkçe öğretenler ve bu alanda faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardan arzu edenler sempozyuma davetlidir.

  Önemli Tarihler

  30 Nisan 2015 - Tam metinlerin gönderilmesi için son gün 13 Mayıs 2015 - Kabul edilen bildirilerin katılımcılara duyurulması 22 Mayıs 2015 - Sempozyum programının duyurulması 11-12 Haziran 2015 - Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Slav Dillilere Türkçe Öğretimi

  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları

  Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Türk Dil Kurumu Başkanı) Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)

  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcıları

  Ali KARAÇALI (Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı) Prof. Dr. Şeref ATEŞ (Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı)

  Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

  Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (TDK-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi) Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU (TDK-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kolu Üyesi) Doç. Dr. Mustafa BALCI (Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezleri Koordinatörü) Doç. Dr. Öztürk EMİROĞLU (Yunus Emre Enstitüsü Varşova TKM Müdürü) Doç. Dr. Rahman ADEMİ (Yunus Emre Enstitüsü Merkez Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN (Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Merkezi Müdürü)

  Bilim Kurulu Üyeleri

  Prof. Dr. Tadeusz MAJDA- Varşova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ- Adam Mickiewicz Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ewa Siemienic GOLAS- Jagiellon Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Canan KARABABA, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan, Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Grazyna ZAJAC – Jagiellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ALTUN, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa KURT, Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Nezir TEMUR, Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet KARADOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.Agata Bareja- STARZYNSKA - Varşova Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ- İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZBAY, Gazi Üniversitesi

  Katılım Şartları

  1. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce'dir. 2. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özetler 200-250 kelimeden oluşmalıdır. 3. Sempozyuma katılmak için özet kabul edilmeyecek, katılımcılar doğrudan bildiri tam metniyle başvuracaklardır. 4. Sempozyumda ortak bildiri kabul edilmeyecektir. 5. Bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 6. Bildiriler, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte yazım kuralları bölümünde istenen biçimde en geç 30 Nisan 2015 tarihine kadar bildiri@yee.org.tr e-posta adresine bildiri metni gönderme formu aracılığıyla gönderilmelidir. 7. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiri metinleri işleme konulmayacaktır. 8. Başvuru formu dışında e-posta mesajı ya da e-posta eki aracılığıyla gönderilen iletiler dikkate alınmayacaktır.

  Ele Alınacak Konular

  • Slavların yaşadığı ülkelerde Türkçe öğretiminin tarihçesi • Slavların yaşadığı ülkelerde Türkçe öğretimi için geçmişten günümüze oluşturulmuş kitaplar ve diğer materyaller • Slavların yaşadığı ülkelerde Türkçe öğretimi yöntem ve teknikleri • Sözlük çalışmaları • Slav dillerinde Türkçe kelimeler ve bunun Türkçe öğretimine katkısı • Alfabe farklılığından kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri • Fonetik /ses bilgisi-sesletim sorunları • Morfoloji /kök bilgisi-kök ve eklerle ilgili yaşanan sorunlar • Sentaks/cümle bilgisi- metin oluşturmada cümleler arasındaki uyum sorunları • Atasözleri, deyimler ve kalıp ifadelerin öğretimi • Türkçe öğretiminde halk edebiyatı ürünlerinden faydalanma • Türkçe öğretiminde divan edebiyatı ürünlerinden faydalanma • Türkçe öğretiminde modern edebiyat ürünlerinden faydalanma • Slav dillilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan meseleler • Slav dillilere Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme sorunları

  Bildiri Hazırlama Kuralları

  Bildiri Tam Metni Hazırlama ve Sunum Kuralları 1.Bildiride Türk Dil Kurumunun son baskı “Yazım Kılavuzu”na uyulmalıdır, 2.Bildiri, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalıdır, 3.Sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bunun dışında 5 dakika soru cevap bölümü için ayrılacaktır. 4.Sempozyum süresince her salonda sunum için uygun ortam bulunacaktır. Katılımcılar sunumlarında kullanmak istedikleri diğer araçları önceden sempozyum sekretaryasına bildirmelidirler. 5. Bildiri metni A4 kâğıda soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Bildiri tam metinleri 10 sayfayı (şekil, tablo vb. dâhil) geçmemelidir. 6. Bildiri Başlığı, “Times New Roman” yazı karakterinde, tümü büyük harf, “12 punto” ve kalın olarak tek satır aralığı ile sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. 7. İlk sayfanın altında (dipnot olarak) bildiri sahibi, görevli olduğu kurumu Times New Roman 10 punto büyüklüğünde belirtmelidir. Bildiri Düzeni Bildiri, “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak “12 punto” büyüklüğünde yazılacaktır. Paragraf başı kullanılarak tek satır aralığında yazılması gerekmektedir. Metin, sağdan ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır. Çizelge ve Şekiller Çizelge ve şekillerin içerikleri, “Times New Roman” yazı karakteri ile “11 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Çizelge üzerinde (şekillerin altında) “11 punto” tek aralık şeklinde numaralandırma ve başlık yer almalıdır. Başlık sola dayalı ve koyu olarak yazılmalıdır. Çizelge ve şekiller metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilerek kaynak gösterilmelidir. Kaynakça Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. Edisyonuna (AmericanPsychologicalAssociation,5th edition) göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.

  Sempozyum Yeri, Konaklama ve Ulaşım

  Sempozyum Yeri: Yunus Emre Enstitüsü Varşova Türk Kültür Merkezi Konaklama ve Ulaşım: Konaklama ve yemeği sempozyum ortakları (TDK-Yunus Emre Enstitüsü), ulaşım giderlerini katılımcılar karşılayacaktır. Kalınacak otel ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

  İrtibat

  Sempozyum Sekretaryası: Martina Domurad- Kültür Sanat Koordinatörü Kübra Mutlu - Okutman Melike Erdem İpek- Okutman Yunus Emre Enstitüsü Varşova Türk Kültür Merkezi İletişim Bilgileri: Telefon: +48 (22) 891 25 13 Telefon: +48 (22) 537 394 808 E-posta adresi: bildiri@yee.org.tr